I. Ban Giám đốc:
1. Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm
2. Th.S Phan Hồng Hải - Phó Bí thư Chi bộ, Phó GĐ Trung tâm

II. Các phòng trực thuộc:
1. Phòng Thông tin Khoa học Xã hội và Nhân văn
2. Phòng Lịch sử - Văn hóa
3. Phòng Kinh tế - Xã hội học
4. Phòng Hành chính - Kế toán

III. Danh sách công chức, viên chức, lao động Trung tâm:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
I Ban giám đốc
Th.S Nguyễn Thị Minh Tú Giám đốc
2 Th.S Phan Hồng Hải Phó Giám đốc
II Phòng Lịch sử - Văn hóa
3 Th.S Nguyễn Trang Nhung Trưởng phòng
4 TS. Lê Thị Hiếu Phó phòng
5 Th.S Trần Thị Lan Nghiên cứu viên
6 CN Trần Mạnh Cường Nghiên cứu viên
III Phòng Thông tin KHXH&NV
7 Th.S Nguyễn Thị Thủy Trưởng phòng
8 Th.S Hồ Thị Thủy Phó phòng
9 Th.S Nguyễn Thị Hồng Bắc Biên tập viên
10 CN Hoàng Anh Biên tập viên
IV Phòng Kinh tế - Xã hội học
11 Th.S Tăng Thị Tuyết Trinh Nghiên cứu viên
12 CN Nguyễn Thị Hiền Nghiên cứu viên
13 CN Nguyễn Thị Kim Trung Nghiên cứu viên
V Phòng Hành chính - Kế toán
14 CN Chu Ngọc Anh Kế toán
15 CN Trần Thị Hiền Văn thư