QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Phòng Lịch sử - Văn hóa

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHXH&NV

Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 04/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND, ngày 24/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm KHXH&NV Nghệ An;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Lịch sử - Văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Lịch sử - Văn hóa, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An.
1. Chức năng
Phòng Lịch sử - Văn hóa là phòng chuyên môn, tham mưu cho Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, phản biện những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, lịch sử, con người, dân tộc, tôn giáo, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Nhiệm vụ
- Tham gia xây dựng quy hoạch, chiến lược cơ chế, chính sách phát triển khoa học xã hội nhân văn của tỉnh, từng vùng và địa phương trong tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học:
+ Đề xuất nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
+ Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn các công trình lịch sử.
+ Nghiên cứu những vấn đề văn hóa, con người, dân tộc, tôn giáo, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
+ Chủ trì, phối hợp điều tra cơ bản phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
+ Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hoá, lịch sử của các dân tộc, địa phương đơn vị, dòng họ trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá của các dân tộc; nghiên cứu các chuyên đề khoa học xã hội và nhân văn mang tính chất địa phương.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tư vấn, phản biện khoa học đối với các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Tổ chức các hoạt động phổ biến tri thức, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử.
- Tổ chức tập hợp, khâu nối đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân văn tại các viện, trường trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu.
- Hợp tác nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
- Tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án triển KT-XH theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
- Tổ chức tư vấn và dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
- Đề xuất các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trong nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Tham gia liên kết, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ khoa học, cán bộ quản lý trong lĩnh vực lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tổ chức các hoạt động phổ biến tri thức, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử của tỉnh.
- Các nhiệm vụ khác:
+ Phối hợp với các phòng khác để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu do lãnh đạo cơ quan giao.
+ Quản lý, sử dụng nhân lực, tài sản, vật chất, trang, thiết bị của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao
+ Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Phòng theo quy định
+ Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc phân công.
3. Cơ cấu tổ chức biên chế
3.1. Cơ cấu tổ chức
- Phòng có 1 trưởng phòng; 1 phó phòng và các viên chức, hợp đồng lao động (nếu có)
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.
- Phó phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực được phân công.
- Các viên chức giúp việc trực tiếp cho Trưởng phòng và Phó phòng.
- Trưởng phòng, Phó phòng do Giám đốc trung tâm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm theo quy định.
3.2. Biên chế
Biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong phòng do Giám đốc trung tâm giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng nằm trong tổng biên chế được UBND tỉnh giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Phòng Lịch sử - văn hóa; Thủ trưởng các phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Phòng Lịch sử - Văn hóa;
- Các phòng của trung tâm;
- Lưu: VT, PLS-VH. GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Thị Minh Tú