QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Hành chính - Tổng hợp và Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 04/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND, ngày 24/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp và Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính - Tổng hợp và Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo (viết tắt: HC-TH và HTNCKH,ĐT).

1. Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp và Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo là phòng tham mưu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm, thực hiện công tác: Tổng hợp; Tổ chức, cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Thi đua khen thưởng; Hành chính; Văn thư, lưu trữ; Quản trị đối với các hoạt động của Trung tâm; Phối hợp, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Công tác tổng hợp
- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ và đột xuất của Trung tâm, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành văn bản.
- Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của trung tâm, theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được lãnh đạo trung tâm giao cho các phòng.
- Xây dựng, trình lãnh đạo trung tâm ban hành các quy chế và các quy định nội bộ khác của trung tâm và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế sau khi được ban hành.
- Xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm

2.2. Công tác tổ chức, cán bộ

- Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của trung tâm
- Tham mưu về tổ chức bộ máy của các phòng thuộc trung tâm
- Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức thuộc trung tâm quản lý.
- Quản lý hồ sơ đối với công chức, viên chức thuộc trung tâm quản lý.
- Tham mưu thành lập hội đồng nâng lương định kỳ và đột xuất.

2.3. Công tác Kế hoạch, Tài chính

- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Trung tâm.
- Báo cáo công tác tài chính hàng quý, hàng năm và khi có yêu cầu của lãnh đạo.
- Thực hiện công tác bảo hiểm cán bộ, công chức, viên chức.
- Quản lý thu và chi quỹ tiền mặt của Trung tâm

2.4. Công tác hành chính

- Phối hợp với các phòng trong trung tâm giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.
- Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của trung tâm.
- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc, đoàn ra, đoàn vào.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở trung tâm.
- Đảm bảo công tác an ninh an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan.
- Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Tham mưu thực hiện công tác thi đua – khen thưởng thường xuyên, đột xuất.
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ của trung tâm
- Tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của trung tâm.

2.5. Công tác Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học,nhà nhiên cứu để phối hợp nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Phối hợp với các Viện, Trường hợp đồng đặt địa điểm đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn tại Trung tâm.
- Phối hợp, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2.6. Công tác khác

- Tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan
- Tham mưu thực hiện công tác quy chế dân chủ cơ sở
- Tham mưu thực hiện công tác dân vận
- Tham mưu công tác bí mật nhà nước, an ninh tổ quốc, phòng chống bão lụt.
- Phối hợp các bộ phận thực hiện các nội dung khi được giao.

3. Cơ cấu tổ chức biên chế

3.1. Cơ cấu tổ chức

- Phòng có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng và các viên chức, hợp đồng lao động.
- Thành lập tổ dịch vụ thực hiện nhiệm vụ đào tạo (do đ/c Hải Phó giám đốc phụ trách trực tiếp)
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Ban giám đốc trung tâm và pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.
- Phó phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.
- Các viên chức giúp việc trực tiếp cho Trưởng phòng và Phó phòng.
- Trưởng phòng, Phó phòng do Giám đốc trung tâm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm theo quy định.
3.2. Biên chế
Biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong phòng do Giám đốc trung tâm giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng nằm trong tổng biên chế được UBND tỉnh giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2017.
Điều 3. Phòng Hành chính - Kế toán và Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo; Các phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HC. GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Tú