*Giới thiệu
Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: số 126 - đường Lý Tự Trọng - Phường Hà Huy Tập - tp Vinh - Nghệ An
ĐT: (0238).3587231
Email: khxhnvna@Gmail.com hoặc minhtu311@gmail.com
MST: 2900782466-001
Tài khoản: 3713.0.1088070 tại kho bạc nhà nước thành phố Vinh.

* Quyết định
Quyết định số: 32/2007/QĐ- UBND về việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An.
Quyết định số: 47/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An.

* Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:
1.1. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về khoa học xã hội và nhân văn ở Nghệ An nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
1.2. Tổ chức tư vấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học xã hội và nhân văn; Tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
2.2. Tổ chức, tham gia điều tra cơ bản, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội dưới góc độ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
2.3. Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hoá, lịch sử của các dân tộc, địa phương trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá của các dân tộc; nghiên cứu các chuyên đề khoa học xã hội và nhân văn mang tính chất địa phương.
2.4. Tham gia thẩm định về mặt khoa học xã hội các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn và dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
2.5. Tham gia xây dựng, quy hoạch chiến lược, cơ chế và chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh, từng vùng và địa phương trong tỉnh.
2.6. Tổ chức tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân văn nhằm nghiên cứu và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh.
2.7. Hợp tác nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
2.8. Xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ thông tin, tư liệu, thư viện về Khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí.
2.9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí và chịu trách nhiệm về các nội dung khác thuộc thẩm quyền được giao.