Giới thiệu sách: Phát huy vốn xã hội trong phát triển kinh tế - Nghiên cứu trường hợp của người dân ở miền Tây Nghệ An

Hoàng Anh
22/1/2024

“Phát huy vốn xã hội trong phát triển kinh tế - Nghiên cứu trường hợp của người dân ở miền Tây Nghệ An” là kết quả nghiên cứu hợp tác giữa Viện Nghiên cứu con người và Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Nghệ An, thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ của Viện Hàn làm Khoa học Xã hội Việt Nam “Chương trình khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế- xã hội tại địa phương”.

Cuốn sách ngoài Lời giới thiệu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, được chia làm 4 chương. Chương 1: Nghiên cứu vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội đối với phát triển kinh tế; Chương 2: Thực trạng vốn xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến vốn xã hội ở vùng miền Tây Nghệ An; Chương 3: Vai trò của vốn xã hội đối với phát triển kinh tế ở miền Tây Nghệ An; Chương 4: Các giải pháp nhằm phát huy vốn xã hội nhằm mục tiêu phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An.

Cuốn sách không chỉ cung cấp luận cứ khoa học cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách và biện pháp nhằm tạo ra thể chế cũng như môi trường tốt nhất cho việc huy động các nguồn lực tại địa phương, mà còn giúp cho bản thân các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nhận thức đúng về vai trò quan trọng của các mạng lưới quan hệ, của các giá trị bên trong cộng đồng như lòng tin, sự chia sẻ… đối với mục tiêu phát triển kinh tế. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp có nhiều góc độ tiếp cận hơn, có cách nhìn tổng quát hơn về việc phát huy các nhân tố nội tại của cộng đồng trong xây dựng mô hình để phát huy/vận dụng vốn xã hội nói riêng và các nguồn lực nội tại nói chung vào phát triển kinh tế của địa phương trong những năm sắp tới.
Cuốn sách được Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội in, phát hành, nộp lưu chiểu quý IV năm 2023.
Hoàng Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC