TIN TỨC > GIỚI THIỆU
Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”
Tin đăng ngày: 9/5/2018 - Xem: 1096
 

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1918-5/5/2018), vừa qua, tại Hà Nội, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế Di sản tư tưởng Các Mác và ý nghĩa thời đại.

Upload

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Cách đây tròn 200 năm, Các Mác - một nhân cách vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã chào đời tại Tơ-ri-vơ thuộc nước Phổ. C.Mác nổi bật về trí thông minh và lòng vị tha, yêu thương con người, đức tính giản dị và tấm lòng nhiệt huyết; ý chí vươn lên và năng lực lao động phi thường; lòng can đảm và sự khoan dung, độ lượng. Cuộc đời và những di sản tư tưởng của Mác đã đi vào lịch sử nhân loại với vị trí kiệt xuất trong hàng ngũ những vĩ nhân. C.Mác đã để lại cho chúng ta một kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú ở nhiều mặt, nhiều lĩnh vực như: triết học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử, pháp lý, chính trị,…

 Upload

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Đồng chí Phùng Hữu Phú, Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Đồng chí Phạm Văn Linh và Đồng chí Lê Quốc Lý chủ trì Hội thảo

Trong phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định di sản lý luận đồ sộ, công lao to lớn và đầu tiên của C.Mác là đã xây dựng một thế giới nhân sinh quan và phương pháp luận mới, khoa học và cách mạng, đem lại cho nhân loại tiến bộ và nhất là cho giai cấp công nhân một công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới. Đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. C.Mác đã thực hiện một cuộc cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, các quy luật phát triển của xã hội loài người được phát hiện, tích hợp và trình bày trong một hệ thống các quy luật: quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội chứ không phải ngược lại; kinh tế, xét đến cùng quyết định chính trị; sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội như một quá trình lịch sử - tự nhiên. Nhờ vậy, lần đầu tiên nhân loại có một học thuyết tương đối hoàn chỉnh.

C.Mác đã vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác đã vạch ra những quy luật kinh tế của xã hội tư bản chủ nghĩa, nhìn nhận chủ nghĩa tư bản trong cả quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong của nó. Học thuyết giá trị thặng dư - một trong hai phát kiến vĩ đại của Mác, là qui luật cơ bản, phổ biến của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mác chỉ rõ mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn giữa tính xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính tư bản chủ nghĩa của việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này không tự giải quyết được trong chủ nghĩa tư bản.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, với các học thuyết của mình, C.Mác đã đặt nền móng vững chắc cho việc hiện thực hóa tư tưởng về chủ nghĩa xã hội khoa học - về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi áp bức, bóc lột. Công lao to lớn của C.Mác là đã xây dựng một thế giới quan và phương pháp luận mới, khoa học và cách mạng, đem lại cho nhân loại tiến bộ và nhất là giai cấp công nhân một công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới.

 GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng viện dẫn: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành cách mạng thành công, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nỗ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới. Việt Nam từ một nước có trình độ kinh tế lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩu mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng của Mác cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

 Hội thảo đã nhận được 86 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội đến từ Trung Quốc, Lào và Việt Nam, trong đó có 26 bài tham luận quốc tế. Các tham luận tập trung làm sáng tỏ những vấn đề chính như sau:

Thứ nhất, khẳng định giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong di sản tư tưởng của C.Mác.

Chủ nghĩa Mác đã trải qua hơn 170 năm qua, thực tiễn đã có nhiều thay đổi, nhưng tư tưởng của Mác cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn phát triển, vẫn tràn đầy sức sống, vẫn là thế giới quan, phương pháp luận khoa học của hàng triệu người trên trái đất. Nhiều giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn mang sức sống trường tồn, vẫn tiếp tục tỏa sáng với chủ nghĩa nhân văn vì con người, với phương pháp biện chứng duy vật, quan niệm duy vật về lịch sử, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết hình thái kinh tế xã hội,…

Thứ hai, khẳng định sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển tư tưởng của C.Mác phù hợp với thực tiễn ở mỗi quốc gia, dân tộc.

C.Mác là một thiên tài nhưng Ông vẫn bị qui định bởi chính những điều kiện lịch sử của thời đại mình. Chúng ta không thể đòi hỏi C.Mác suy nghĩ thay cho các thế hệ sau những vấn đề chưa đặt ra trong thời đại của Ông. Mỗi nguyên lý trong học thuyết của C.Mác cũng luôn được Ông bổ sung, phát triển bằng tổng kết thực tiễn và khái quát các thành tựu khoa học hiện đại. Nghiên cứu và vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng của C.Mác phải dựa trên tinh thần biện chứng chứ không được giáo điều, xơ cứng; phải linh hoạt, tùy từng điều kiện thực tiễn lịch sẻ cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc.

Thứ ba, một số vấn đề do thực tiễn mới đặt ra cần được soi sáng bằng tư tưởng của C.Mác.

Hiện nay, cách mạng khoa học, công nghệ và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nhân loại đang bước vào cách mạng 4.0, chủ nghĩa tư bản đã và đang tự điều chỉnh, nhiều vấn đề mới nảy sinh… Chính vì vậy, các nhà khoa học đã chỉ ra sự cần thiết phải tiếp tục bổ sung, phát triển tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay.

 Upload

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 200 Ngày sinh của C.Mác, là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm tri ân, sự kính trọng sâu sắc đối với C.Mác - nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại. Hội thảo còn là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn và tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững trong học thuyết Mác.

Hội thảo là cơ hội để các học giả trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, những kinh nghiệm vận dụng tư tưởng của C.Mác vào thực tiễn mỗi nước, những vấn đề cần bổ sung, phát triển của Chủ nghĩa Mác phục vụ sự nghiệp xây dựng, hợp tác và phát triển của các quốc gia, dân tộc hiện nay.

(Theo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội)

 

 

 

Tin tức khác:
Rộn ràng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Nghệ An (15/2/2019)
Hội thảo khoa học “Hướng tới nền kinh tế nhân văn – Việt Nam tầm nhìn 2030” 23/01/2019 (15/2/2019)
Thành phố Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (14/2/2019)
Quỳ Hợp: Khai hội Mường Ham (14/2/2019)
Nghiệm thu Đề tài " Huy động nguồn lực người xứ Nghệ ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An" (giai đoạn 2) (23/1/2019)
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018 (9/1/2019)
Hội đồng biên tập Chuyên san KHXH&NV họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 (9/1/2019)
Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản và tiêu thụ cam Vinh” (3/1/2019)
Khai mạc Hội chợ cam Vinh - Nghệ An 2018 (29/12/2018)
Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ Nghệ An năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (29/12/2018)
Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học: “Nghiên cứu các giải pháp bài trí thờ tự - sắp xếp đồ tế khí tại các di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (22/12/2018)
Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là điều kiện bắt buộc nếu sản phẩm muốn "vươn tầm" (21/12/2018)
Hội thảo khoa học “Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp” (20/12/2018)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn (19/12/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (19/12/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Tạp chí Truyền hình KHCN số tháng 1/2019
Tạp chí Truyền hình KHCN số tháng 1/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 340 | Tất cả: 1,619,104
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp