DIỄN ĐÀN
Các bài văn cúng Tết Nguyên Đán của người xưa
Tin đăng ngày: 2/3/2018 - Xem: 299
 

 

Thái Huy Bích

 Upload

Các vùng miền khác nhau, các tôn giáo khác nhau có tập quán cúng tế khác nhau. Không có sách hướng dẫn cúng tế nào dùng chung cho tất cả. Đối với người chịu ảnh hưởng Nho giáo, ngày xưa có sách chữ Hán phổ biến cả nước, tuy vậy mỗi địa phương cũng có một số thay đổi. Bài viết này giới thiệu 7 bài văn cúng vào dịp Tết Nguyên Đán thuộc loại mẫu mực ngày xưa. Trong đó 5 bài thuộc họ Nguyễn Huy, làng Trường Lưu (Can Lộc, Hà Tĩnh) - dòng họ này có Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, Tiến sỹ Nguyễn Huy Quýnh, 32 người đậu Hương Cống (triều Lê) và Cử nhân (triều Nguyễn); 2 bài sưu tầm tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên (trước đây là xã Nghĩa Liệt, tổng Phù Long) - một vùng đất văn vật của xứ Nghệ. Độc giả có thể tham khảo các bài văn cúng này để tự mình viết văn cúng.

 1. Văn cúng Lạp tiết (ngày 15 tháng Chạp)

 (Của họ Nguyễn Huy - Trường Lưu)

In sao chữ Hán:

臘節十二月十五日文

皇號 年月日 裔孫 厶 仝家等謹以厶 物之儀 敢恭誥于  本家陰廟高曾

祖考妣列位 曰歲更迭序節値季冬 謹具菲儀 恭陳來臨 仰望 家先尚其鍳止 尚饗 曁 祖伯祖叔祖姑亡伯亡祖亡姑兄弟姊妹 敬請本家五祀福神仝炤鍳  及本支衆生忌臘無依墓墳失落經久而失號失名莫傳而無位無次中早生沙落等諸香魂凡我宗親咸胥来格 謹告

Phiên âm

Lạp tiết thập nhị nguyệt thập ngũ nhật văn

Hoàng hiệu, Niên… nguyệt… nhật.  Duệ tôn… đồng giai đẳng, cẩn dĩ… vật chi nghi.  Cảm cung cáo vu: Bản gia âm miếu Cao tằng tổ khảo tỉ liệt vị. Viết: Tuế cánh điệt tự, tiết trị quý đông, cẩn cụ phỉ nghi, cung trần lai lâm.  Ngưỡng vọng, gia tiên thượng kỳ giám chỉ.  Thượng hưởng. Kỵ Tổ bá, tổ thúc, tổ cô, vong bá, vong thúc, vong cô, huynh, đệ, tỷ, muội. Kính thỉnh, bản gia ngũ tự phúc thần đồng chiếu giám. Phổ cập Bản chi chúng sinh kỵ lạp vô y, mộ phần thất lạc, kinh cửu nhi thất hiệu thất danh, mạc truyền nhi vô vị vô thứ nhi trung, tảo sinh sa lạc đẳng chư hương hồn, phàm ngã tông thân hàm tư lai cách. Cẩn cáo!

Dịch nghĩa

Văn cúng Lạp tiết (15 tháng Chạp)

Niên hiệu(1)… Ngày… tháng… năm…

Duệ tôn… cùng mọi người trong gia quyến, xin biện lễ vật… (liệt kê lễ vật). Kính cáo: Các vị Cao tổ khảo, Cao tổ tỉ, Tằng tổ khảo, Tằng tổ tỉ, Hiển tổ khảo, Hiển tổ tỉ, Hiển khảo, Hiển tỉ.

Năm tháng vần xoay, nay đã cuối đông, xin biện lễ vật, kính dâng tiền nhân, mời về hâm hưởng. Kính ngưỡng gia tiên, rộng lòng chứng giám. Thượng hưởng. 

Cung thỉnh Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, Lệnh bá, Lệnh thúc, Lệnh cô, anh chị, các em, cùng các vong linh, thờ cùng tiên tổ.

Kính thỉnh Ngũ Tự Phúc thần(2), cùng chiếu gám. Cẩn cáo.

Cung thỉnh linh hồn những người trong chi họ, không ai cúng đơm, thất lạc phần mộ, thất lạc hiệu tên, vong linh sa lạc, đều cùng hâm hưởng. Cẩn cáo!

 1. Văn cúng tiễn Táo Quân - 23 tháng Chạp

 (Tại xã Nghĩa Liệt, huyện Hưng Nguyên)

In sao chữ Hán

 十二月二十三日送灶君告文

維大南皇號  年十二月二十三日  乂安省 府  總  社 村 

信主厶合仝家眷等 謹以薄物美蕾清酌敢告于本家東厨司命灶府神君  位前 曰今為年週月季例有送腊除辰迎祥必告礼也 恭惟尊神係一家之

司命籙百事之箋善惡所皆洞炤灾詳尽在職司 今為朝天之日適當奏事

之期 玆適歲週恭陳菲礼 伏望上奏天庭善而免過不思凡灶俾灾送以

無思護仝家咸蒙慶澤 寔賴 尊神之大德也  尚享  敬仰 本家五祀灶神

 仝格享  謹告

Phiên âm

Nhị nguyệt nhị thập tam nhật, tiễn Táo Quân cáo văn

Duy, Đại Nam Hoàng hiệu... niên, thập nhị nguyệt, nhị thập tam nhật. Nghệ An tỉnh,…phủ… tổng,... xã,... thôn. Tín chủ... hợp đồng gia quyến đẳng, cẩn dĩ bạc vật, mỹ lôi, thanh chước, cảm cáo vu: Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, vị tiền. Viết kim vi niên chu nguyệt quý, lệ hữu tống lạp trừ thần, nghênh tường tất cáo lễ dã.  Cung duy Tôn thần, hệ nhất gia chi Tư mệnh, lục bách sự chi tiên, thiện ác sở giai đỗng, chiếu tai tường tận tại chức tư. Kim vi triêu thiên chi nhật, thích đương tấu sự chi kỳ. Tư thích tuế chu, cung trần phỉ lễ. Phục vọng thướng tấu Thiên đình, thiện hồi nhi miễn qua, bất tư phàm táo, tỉ tai tống dĩ vô tư, hộ đồng gia hàm mông khánh trạch. Thật lại Tôn thần chi đại đức dã. Thượng hưởng! Kính ngưỡng, Bản gia ngũ tự Táo Thần, đồng cách hưởng!  Cẩn cáo!

Dịch nghĩa

Văn cáo tiễn Táo Quân (23 tháng Chạp)

Duy, Quốc hiệu.... ngày 23 tháng 12 năm... (ÂL).

Làng... xã... huyện(3) tỉnh Nghệ An.

Tín chủ.... cùng gia quyến, xin dâng lễ bạc, búp hoa, rượu trắng, kính cáo cùng: Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân(4).                       

Nhân năm hết Tết đến, lệ thường tống tiễn Táo Quân, nghênh đón điềm lành. Kính cáo Tôn thần, Tư Mệnh gia đình, ghi chép việc nhà muôn sự, biết hết thiện ác mọi điều. Hôm nay ngày tốt, Ông Táo chầu Trời, tâu trình tường tận, mọi việc trong năm, lễ mọn kính dâng.

Cúi xin bày tỏ, tấu lên Thiên Đình, điều thiện đem về, lỗi lầm bỏ lại, tai ương tống khứ, bảo vệ toàn gia, bình an hạnh phúc. Thành thật nhờ cậy Đại đức Tôn thần, thượng hưởng!

Kính ngưỡng, Bản gia Ngũ tự Táo Thần  cùng đến hâm hưởng.

Cẩn cáo!

 1. Văn cúng gia thần Trừ Tịch - đêm 30 tháng Chạp

(Tại xã Nghĩa Liệt, huyện Hưng Nguyên)

In sao chữ Hán

十二月三十日夜辰礼家神除夕告文        

維大南皇號...年十二月三十夜辰   省  府  總  社 村  信主...合仝家眷子孫 謹以

金銀冥衣薄物之儀 敢告于 本家東厨司命灶府神君  位前  本處龍君主脉后土

民正神 位前 曰例有年週腊至礼行除夕交承必告礼也 伏望 尊神洞乘炤鍳辰也

除夕礼行交承 拜迎拜送于豆于 登仰憑離炤多福承膺 寔賴  其大惠也尚享 

敬仰 本家五音五位福神 列位 本處 五方土公土主宅中 列位 仝來格享 謹告

Phiên âm

Nhị nguyệt nhị tam thập nhật dạ thần, lễ gia thần Trừ Tịch cáo văn

Duy, Đại Nam Hoàng hiệu... niên, thập nhị nguyệt, tam thập dạ thần. Nghệ An tỉnh,…phủ,… tổng,... xã,...hôn. Tín chủ... đồng gia quyến đẳng, cẩn dĩ kim ngân, minh y, bạc lễ chi nghi, cảm cáo vu: Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, vị tiền; Bản xứ Long Quân Chúa Mạch Hậu Thổ Dân Chính Thần, vị tiền. Viết lệ hữu niên chu tích chí, lễ hành trừ tịch, giao thừa tất cáo lễ dã. Phục vọng Tôn thần, đổng thừa chiếu giám, thần dã Trừ Tịch, lễ hành giao thừa, bái nghênh bái tống, vu đậu vu đăng, ngưỡng bằng ly chiếu, đa phúc thừa ưng. Thật lại kỳ Đại huệ dã. Thượng hưởng!   Kính ngưỡng, Bản gia Ngũ âm, Ngũ vị phúc thần liệt vị; Bản xứ Ngũ Phương Thổ Công Thổ Chủ trạch trung, liệt vị, đồng lai cách hưởng!   Cẩn cáo!

Dịch nghĩa

Văn cúng gia thần Trừ Tịch (đêm 30 tháng Chạp)

Duy, Quốc hiệu.... ngày 23 tháng 12 năm... (ÂL).

Làng... xã... huyện... tỉnh Nghệ An.

Tín chủ... cùng gia quyến, xin dâng tiền và quần áo bằng vàng mã, bày biện vật mọn tâm thành, kính cáo cùng:

Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân; Bản xứ Long Quân Chúa Mạch, Hậu Thổ Dân Chính Thần.                       

Nhân năm hết đến Tết, nay thời khắc Giao thừa, lệ thường lễ Trừ Tịch. Kính cáo Tôn thần, luôn luôn thấu hiểu, trừ tịch giao thừa, tống tiễn năm cũ, chào đón tân xuân, mong Thần phù hộ, hạnh phúc an khang. Thành thật nhờ cậy ân huệ lớn lao. Thượng hưởng.

Kính ngưỡng, Bản gia Ngũ vị Phúc Thần; Bản xứ Ngũ Phương Thổ Công, Thổ Chủ cùng hâm hưởng. Cẩn cáo!

Văn cúng Trừ tịch

 (Của họ Nguyễn Huy - Trường Lưu)

In sao chữ Hán

 除夕文

皇號 干 年月日 裔孫厶謹以厶 物之儀 敢恭誥于 本家陰廟高曾

祖考妣列位 位前 曰更迭序節属季冬謹具菲儀告陳除夕 仰望來臨尚其

鍳止 尚饗  曁  本家伯叔兄弟姊妹 凡我宗親 咸胥來格  謹告

Phiên âm

Trừ tịch văn

Hoàng hiệu… Niên… nguyệt… nhật. Duệ tôn… cẩn dĩ… vật chi nghi, cảm cung cáo vu: Bản gia âm miếu Cao, Tằng, tổ khảo tỷ liệt vị, vị tiền.

Viết: Tuế cánh điệt tự, tiết thuộc quý đông, cẩn cụ phỉ nghi, cáo trần Trừ tịch. Phục vọng lai lâm, thượng kỳ giám chỉ. Thượng hưởng.   Kỵ  Bản gia bá, thúc, huynh đệ, tỉ muội, phàm ngã tông thân, hàm tư lai cách. Cẩn cáo!

Dịch nghĩa

Văn cúng Trừ tịch

Duy, niên hiệu… ngày… tháng… năm.

Duệ tôn…, xin biện lễ vật… (liệt kê lễ vật).

Kính cáo: Các vị Cao tổ khảo, Cao tổ tỉ, Tằng tổ khảo, Tằng tổ tỉ, Hiển tổ khảo, Hiển tổ tỉ, Hiển khảo, Hiển tỉ.

Năm tháng tuần hoàn, nay đêm cuối năm, xin bày lễ mọn, dâng lên Tổ tiên, lễ là Trừ Tịch. Kính mong gia tiên, rộng lòng chứng giám. Thượng hưởng. 

Phối thỉnh Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, Lệnh bá, Lệnh thúc, Lệnh cô, anh chị, các em, cùng các vong linh, thờ cùng tiên tổ về hâm hưởng. Cẩn cáo!      

 1. Văn cúng Giao thừa

(Họ Nguyễn Huy - Trường Lưu)

In sao chữ Hán

交承文

皇號 干年月日 裔孫厶 仝家等謹以齋盤芙酒之儀敢恭誥于  本家高曾

祖考妣列位 位前  曰聿庚新夜半交承礼有夜祀  仰望  家先尚其

鍳止 尚饗 曁 本家伯叔兄弟姊妹 凡我宗親 咸胥來格  謹告

Phiên âm

Giao thừa văn

Hoàng hiệu (can)... Niên... nguyệt... nhật. Duệ tôn (khư)  đồng gia đẳng. Cẩn dĩ  trai bàn phù tửu chi nghi. Cảm cung cáo vu: Bản gia Cao, tằng, tổ khảo tỉ, liệt vị, vị tiền. Viết: Tuế duật canh tân, dạ bán giao thừa, lễ hữu dạ tự. Ngưỡng vọng Gia tiên thượng kỳ giám chỉ. Thượng hưởng! Ký, Bản gia bá, thúc, thúc huynh đệ tỉ muội, phàm ngả tôn thân, hàm tư lai cách. Cẩn cáo!

 Dịch nghĩa        

Văn cúng Giao thừa

Duy, niên hiệu… Ngày… tháng… năm...

Duệ tôn…  cùng mọi người trong nhà, xin biện lễ vật: mâm chay, trầu rượu. Kính cáo: Các vị Cao tổ khảo, Cao tổ tỉ, Tằng tổ khảo, Tằng tổ tỉ, Hiển tổ khảo, Hiển tổ tỉ, Hiển khảo, Hiển tỉ.

Năm tháng vần xoay, Giao thừa đã đến, xin bày lễ mọn, dâng lên tổ tiên, lễ là Giao thừa. Kính mong gia tiên, rộng lòng chứng giám, thượng hưởng. 

Phối thỉnh: Các bác, các chú, anh chị em, cùng các vong linh, thờ theo tiên tổ cùng về hâm hưởng. Cẩn cáo!  

 1. Văn cúng Nguyên Đán

(Họ Nguyễn Huy - Trường Lưu)

In sao chữ Hán

元旦文

皇號干年月日   裔孫厶 仝家等謹以厶物之儀感恭誥于本家陰廟高曾

祖考妣 列位 位前  曰聿庚新  謹具菲儀 礼陳元旦 仰望   家先尚其

鍳止 尚饗  曁   本家伯叔兄弟姊妹 凡我宗親咸胥來格    謹告

Phiên âm

Nguyên đán văn

Hoàng hiệu... (can)... niên... nguyệt... nhật. Duệ tôn (khư) đồng gia đẳng, cẩn dĩ (khư) vật chi nghi, cảm cung cáo vu: Bản gia âm miếu Cao tằng tổ khảo tỉ liệt vị, vị tiền. Viết: Tuế duật canh tân, cẩn cụ phỉ nghi, lễ trần Nguyên Đán, ngưỡng vọng Gia tiên, thượng kỳ giám chỉ, thượng hưởng. Ký, Bản gia bá, thúc, thúc huynh đệ tỉ muội, phàm ngả tôn thân, hàm tư lai cách. Cẩn cáo!

Dịch nghĩa

Văn cúng Nguyên Đán

Duy, niên hiệu… ngày… tháng… năm…

Duệ tôn… cùng mọi người trong gia đình, xin dâng lễ mọn (liệt kê).

Kính cáo: Các vị Cao tổ khảo, Cao tổ tỉ, Tằng tổ khảo, Tằng tổ tỉ, Hiển tổ khảo, Hiển tổ tỉ, Hiển khảo, Hiển tỉ.

Năm mới đã tới, xin bày lễ mọn, dâng lên tổ tiên, lễ là Nguyên Đán, kính mong gia tiên, rộng lòng chứng giám, thượng hưởng.

Phối thỉnh: Các bác, các chú, anh chị em, cùng các vong linh, thờ theo tiên tổ cùng về hâm hưởng. Cẩn cáo!  

 1. Văn cúng mồng Hai Tết

 (Họ Nguyễn Huy - Trường Lưu)

In sao chữ Hán

初二文

皇號干年月日裔孫厶仝家等 謹以厶物之儀 敢恭誥于 本家陰廟 高曾祖考妣列位  位前 曰聿庚新日是初二 謹具菲儀禮陳拜告  仰望

本家陰廟列位以奪平安收金衣各回墓所 及祖伯祖叔祖姑亡伯亡叔

亡姑兄弟姊妹凡我宗親咸胥來格 仰其所望 簿炤誠心 變小成多金銀具

足 返還墳墓  謹告

Phiên âm

Sơ nhị văn

Hoàng hiệu (can) niên nguyệt nhật. Duệ tôn (khư) đồng gia đẳng, cẩn dĩ  (khư) vật chi nghi, cảm cung cáo vu: Bản gia âm miếu Cao tằng tổ khảo tỉ liệt vị, vị tiền. Viết: Tuế duật cánh tân, nhật thị sơ nhị, cẩn cụ phỉ nghi, lễ trần bái cáo. Ngưỡng vọng bản gia âm miếu liệt vị, dĩ đoạt bình an, thu chấp kim y, các hồi mộ sở. Cập Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, Vong bá, Vong thúc, Vong cô, huynh đệ tỷ muội, phàm ngã tông thân, hàm tư lai cách. Ngưỡng kỳ sở vọng, bạc chiếu thành tâm, biến thiểu thành đa, kim ngân cụ túc. Phản hoàn phần mộ. Cẩn cáo!

Dịch nghĩa

Văn cúng mồng Hai Tết

Niên hiệu… ngày… tháng… năm...

Duệ tôn… cùng mọi người trong gia đình, xin dâng lễ mọn.

Kính cáo: Các vị Cao tổ khảo, Cao tổ tỉ, Tằng tổ khảo, Tằng tổ tỉ, Hiển tổ khảo, Hiển tổ tỉ, Hiển khảo, Hiển tỉ.

Năm mới đầu xuân, ngày mồng Hai Tết, xin dâng lễ vật, kính mong gia tiên, rộng lòng chứng giám, đem lại bình an, thu nhận tiền vàng, trở về phần mộ.

Phối thỉnh: Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, Vong bá, Vong thúc, Vong cô, anh em, chị em, cùng các vong linh, thờ cùng tiên tổ, hiểu thấu lòng thành, biến ít thành nhiều, tiền bạc mang theo, trở về phần mộ. Cẩn cáo!

 

Chú thích

 1. Các từ “Hoàng hiệu”, “Đại Nam” chúng tôi chuyển thành “Niên hiệu” (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, năm thứ...).
 2. “Ngũ Tự Phúc Thần” (Họ Nguyễn Huy dùng), “Ngũ Tự Táo Thần”(Xã Nghĩa Liệt dùng). Nói chung quan niệm các vùng miền không đồng nhất. Số đông quan niệm: Bản gia Ngũ Tự Phúc Thần là 5 vị thần của từng nhà, ngoài 3 vị Táo quân còn có Thổ Chủ (cai quản đất vườn và đất ở) và Thổ Phủ (Kho tàng).
 3. Văn bản cũ đề “tổng, phủ”, nay thay bằng “huyện”.
 4. Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc, nhưng được Việt hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà”. Người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo. Thần hiệu chung là: Định Phúc Táo Quân, nhưng mỗi người giữ một việc:

- Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp,  danh hiệu: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân;

- Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa, danh hiệu: Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần;

- Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa, danh hiệu: Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần.

Tài liệu tham khảo

 1. Các bài văn tế của họ Nguyễn - Trường Lưu - GS. VS Nguyễn Huy Mỹ, hậu duệ họ Nguyễn Huy - Trường Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh cung cấp.
 2. Các bài văn tế tại đền Nhâm - Cụ Phạm Đình Trợ, 92 tuổi, xã Hưng Xuân, Hưng Nguyên, Nghệ An cung cấp.
 3. Thể thức Văn cúng, liễn, Hoành phi thờ thần - Phạm Thúc Hồng. NXB Đà Nẵng - 2009
 4. Nghi lễ thờ cúng truyền thống của người Việt - Hà Đức Thọ - NXB Văn hoá Thông tin - 2010.
 5. Tập văn cúng gia tiên - Tân Việt, NXB Văn hoá Dân tộc - 2013.
 6. Việt Nam phong tục - Phan Kế Bính, NXB Văn học - 2011.
Diễn đàn khác:
Góp phần đính chính về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (21/5/2019)
Xây dựng chính quyền cấp xã dưới góc độ đội ngũ những người làm việc (21/5/2019)
Bến Thủy anh hùng cần được tôn vinh (21/5/2019)
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế (15/5/2019)
Kết nối và đổi mới sáng tạo (7/5/2019)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy triết học Mác - Lênin (24/4/2019)
Truyền thống gia tộc Trần Đình Phong và những thông tin quý về lịch sử qua cuốn "Mã Trang Trần thị gia phả" (24/4/2019)
Chuyện nước mắm (15/3/2019)
Tại sao là Việt Nam? (28/2/2019)
Hy vọng lớn về đột phá tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 (27/2/2019)
Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cái bắt tay có tạo đột phá hòa bình? (27/2/2019)
Chiến tranh Biên giới Việt - Trung: Cái đấm tay đau đớn của Tướng Hoàng Đan: " Lịch sử là gì mà làm lính tôi khổ thế?" (22/2/2019)
Đi lễ đầu năm: Ranh giới giữa văn hóa và thiếu văn hóa (15/2/2019)
Khoa học xã hội và nhân văn với sự phát triển bền vững của đất nước (11/1/2019)
Chính trị trọng hơn quân sự - Nhìn từ góc độ văn hóa (9/1/2019)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 451 | Tất cả: 1,711,572
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp