CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN NGHỆ AN NĂM 2016
Tin đăng ngày: 29/12/2016 - Xem: 759
 

Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An: Chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập (4-2007 đến 4-2017), chuyển tiếp hoàn thành 4 đề tài khoa học cấp tỉnh và 3 nhiệm vụ khoa học (2 điều tra xã hội học và 1 cuộc hội thảo). Trong bối cảnh đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ nghiên cứu viên Trung tâm nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm và các nhiệm vụ chuyển tiếp; Đồng thời chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác để tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Upload

Lãnh đạo Trung tâm nhận hoa chúc mừng của GĐ Sở KH&CN

 

1. Nghiên cứu các đề tài khoa học

Năm 2016, Trung tâm đã chủ trì và thực hiện kết thúc 4 đề tài chuyển tiếp 2015-2016, kết quả nghiên cứu được hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu: 1 đạt loại xuất sắc và 3 đạt loại khá.

Đề tài “Nghiên cứu đặc trưng văn hóa xứ Nghệ và giải pháp phát huy tinh hoa văn hóa xứ Nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An bền vững”, kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 7 tinh hoa văn hóa xứ Nghệ và đề xuất 2 nhóm giải pháp (nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp cho từng lĩnh vực) phát huy tinh hoa văn hóa xứ Nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An bền vững.

Đề tài “Nghiên cứu những tác động của phong tục, tập quán các đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An đến phát triển kinh tế - xã hội”, kết quả nghiên cứu đề tài đã nêu ra được thực trạng các phong tục, tập quán trong sản xuất và trong đời sống; Đánh giá được tác động của phong tục tập quán cả tích cực lẫn tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề xuất được 4 nhóm giải pháp tầm vĩ mô, 5 nhóm giải pháp tầm vi mô và các giải pháp cụ thể đối với từng dân tộc thiểu số, 3 mô hình nhằm khai thác có hiệu quả các phong tục, tập quán phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2”, kết quả nghiên cứu đề tài đã xây dựng “Đề án sửa đổi, nâng cấp lễ hội đền Chín Gian” và xuất bản cuốn sách “Đền Chín Gian - Di tích và lễ hội”; Đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn, hướng dẫn quản lý và thực hành lễ hội; Thực hành lễ hội đền Chín Gian 2016 góp phần phát huy di sản văn hóa phi vật thể, gắn du lịch tâm linh với du lịch sinh thái miền Tây xứ Nghệ với mục đích phát triển kinh tế - văn hóa bền vững.

Đề tài “Nghiên cứu tâm lý nghề nghiệp và định hướng đào tạo nghề cho học sinh phổ thông các huyện miền Tây Nghệ An: Thực trạng và giải pháp”. Đề tài đã nêu lên những đặc điểm về tâm lý của học sinh dân tộc thiểu số tác động đến định hướng nghề; đề xuất những định hướng cho học sinh chọn nghề phù hợp với khả năng, tâm lý của từng lứa tuổi, từng dân tộc trên địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An.

Kết quả nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực KHXH & NV đã có những đóng góp nhất định trong việc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp cấp ủy và chính quyền các cấp hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Nhiệm vụ khoa học

a. Hội thảo khoa học

Upload

Toàn cảnh Hội thảo "Quá trình đô thị ở Nghệ An -

Những vấn đề thực tiễn và giải pháp" - Ảnh: K.L

Tham mưu, chuẩn bị nội dung cho tỉnh tổ chức 3 cuộc hội thảo khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

Hội thảo “Quá trình đô thị hóa ở Nghệ An: Những vấn đề thực tiễn và giải pháp phát triển”;

Hội thảo “Xác lập quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An”;

Hội Thảo “Phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng sản xuất hàng hóa ở Nghệ An: Thực trạng và giải pháp”.

Điểm mới trong việc tổ chức các cuộc hội thảo năm 2016 là ở chỗ: sau mỗi cuộc hội thảo, lãnh đạo tỉnh ra kết luận giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai các nội dung được bàn và thống nhất trong hội thảo. Thời gian thực hiện từng nội dung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, từ đó các cuộc hội thảo có ý nghĩa thiết thực, gắn với thực tiễn từng ngành, từng địa phương.

Trước khi tiến hành hội thảo, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức các đoàn nghiên cứu khảo sát thực tế gồm các chuyên gia, các nhà khoa học được đặt bài tham luận. Do đó các tham luận nêu được tình hình thực tiễn từng vấn đề ở từng ngành, địa phương, giải pháp thực hiện có tính khả thi cao.

b. Tổ chức điều tra dư luận xã hội

Năm 2016, Trung tâm đã hoàn thành 02 cuộc điều tra xã hội học về: “Thực trạng doanh nghiệp Nghệ An trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế”. Kết quả điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế; nhận diện các vấn đề còn vướng mắc của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh hiện tại. Đánh giá về nguồn lao động: số lượng, chất lượng; tuyển dụng; đào tạo; thu nhập và các chế độ. Một số kết quả sản xuất kinh doanh; đầu vào sản xuất; thị trường tiêu thụ; thiết bị máy móc công nghệ và việc chuyển giao công nghệ;...

Từ kết quả khảo sát, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các giải pháp phù hợp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tham mưu cho tỉnh xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Nhiệm vụ: “Thực trạng nguồn nhân lực ở tỉnh Nghệ An trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Điều tra trên các nội dung cơ bản: Quy mô nguồn nhân lực, cơ cấu nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy nguồn nhân lực lao động ở Nghệ An trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Xây dựng nội dung đào tạo gắn với từng địa phương, từng vùng, miền cụ thể; đề xuất hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật; đưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài; đề nghị lãnh đạo tỉnh có những biện pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, v.v... Đồng thời, cần xác định rõ đối tượng đào tạo; Đề xuất xây dựng mô hình nhà trường kết hợp với doanh nghiệp, v.v...

Đồng thời trong năm Trung tâm thực hiện nhiệm vụ “Điều tra dư luận xã hội về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay”: nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính đã hoàn thành công tác điều tra, xử lý số liệu.

c. Xây dựng Kỷ yếu

Để tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập (11/4/2007 - 11/4/2017) Trung tâm đã xây dựng ấn phẩm: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn - 10 năm xây dựng và phát triển (2007 - 2017). Đồng thời tuyển chọn trong 74 số Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An bài viết về các chủ đề: Văn hóa làng Nghệ An; Văn hóa các dân tộc thiểu số Nghệ An và Những vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An để xuất bản 3 ấn phẩm gửi tới các tác giả và bạn đọc.

3. Thông tin khoa học xã hội và nhân văn

a. Hoạt động Chuyên san KHXH&NV

Năm 2016, Chuyên san đã xuất bản được 12 số đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Nội dung mỗi số Chuyên san đều bám sát các vấn đề, sự kiện KT-XH. Đặc biệt từ số 10, Chuyên san đã có thêm chuyên mục bài viết hướng tới Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm với nội dung tổng kết các hoạt động, kết quả đạt được của Trung tâm trong thời gian qua và những cảm tưởng của cộng tác viên viết về Trung tâm.

Nội dung Bàn tròn trong Chuyên san tập hợp ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, phản ánh những vấn đề có tính thời sự đang được dư luận quan tâm, phản ánh rõ các hoạt động trong thực tiễn cuộc sống và trong nghiên cứu KHXH&NV ở Nghệ An, một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của vùng và của cả nước.

Về hình thức Chuyên san đã có cán bộ tự chế bản được maket. Luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao hình thức, chất lượng hình ảnh, chất lượng in ấn. Sử dụng các hình ảnh mới, có tính sự kiện, cử cán bộ đến tận địa bàn để chụp ảnh các sự kiện theo bài nhằm tăng tính thuyết phục cho bài viết.

b. Website KHXH&NV Nghệ An

Năm 2016, thực hiện Đề án Xây dựng trang Website khoa học xã hội và nhân văn. Đến nay, trang Website đã được hoàn thiện và Hội đồng khoa học tiến hành nghiệm thu. Tháng 10 năm 2016, trang Website đã được Sở TT&TT cấp giấy phép và đi vào hoạt động. Trang web cập nhật hàng ngày các tin, bài, sự kiện của tỉnh và của ngành KHXH&NV, đáp ứng nhanh nhu cầu cập nhật thông tin của độc giả hướng tới phát triển theo truyền thông điện tử.

c. Hoạt động Thư viện KHXH & NV

Thư viện truyền thống: Hiện tại, thư viện truyền thống đã thống kê, nhập dữ liệu hoàn thành tổng 642 đầu sách, được phân thành các lĩnh vực như: Văn hóa, lịch sử, văn học, kinh tế - xã hội học, địa chí, từ điển..., và gần 100 tạp chí, báo khoa học các thể loại. Trong đó, có nhiều đầu sách, công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, văn hóa cao như bộ sách Nghệ An toàn chí (11/22 tập) khái quát đầy đủ văn hóa, kinh tế, xã hội con người xứ Nghệ; Lịch sử Nghệ An (2 tập),... và hàng chục đầu sách thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

Thư viện điện tử: thư viện điện tử Trung tâm đã được đầu tư đầy đủ trang thiết bị nội thất như: Hệ thống bàn ghế đọc sách, tủ đựng đồ cá nhân, kệ giá sách... Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin như hệ thống mạng Lan, máy tính để bàn, máy pho tô, máy quét thẻ, v.v... Công tác tiếp quản chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý thư viện và số hóa tài liệu đang được triển khai, bước đầu đã số hóa nhiều tài liệu và sách chuyên ngành. Đã tiến hành tập huấn cho cán bộ Trung tâm nghiệp vụ thư viện và chạy thử hệ thống đảm bảo thông suốt. Tuy nhiên, chưa thể tiến hành thanh lý dự án và bàn giao sử dụng vì nguồn kinh phí chưa được cấp đủ.

Năm 2016, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học, các cuộc hội thảo và điều tra xã hội học đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh tham khảo trong việc xây dựng các chính sách, cơ chế, tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn được hội đồng thi đua Sở Khoa học và Công nghệ xếp loại Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2016.

Nguyễn Quốc Hồng

Chức năng nhiệm vụ khác:
Vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng hiện nay (4/7/2017)
Phan Bội Châu - Phan Châu Trinh một thế kỷ nhìn lại (4/7/2017)
Đôi điều về công trình "Văn hóa phồn thực dân gian xứ Nghệ" (4/7/2017)
Kế thừa, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống trong việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại (4/7/2017)
Cúng bản (4/7/2017)
Dấu vết, di tích lịch sử của nghĩa quân Lê Lợi trên đất Anh Sơn (4/7/2017)
Rừng có phải là “vàng” của người Việt? (4/7/2017)
Bàn thêm cách dịch bài thơ "Thiết cảng" (4/7/2017)
Trung tâm KHXH&NV Nghệ An - Dấu ấn qua 10 năm và mô hình phát triển (23/5/2017)
Xây dựng Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An trở thành đầu mối khoa học của tỉnh, của vùng (23/5/2017)
Khoa học xã hội và nhân văn – mười năm phát triển và mấy giới hạn (23/5/2017)
MƯỜI NĂM HOẠT ĐỘNG - NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN (Tiếp theo) (30/12/2016)
CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN NGHỆ AN - MỘT DIỄN ĐÀN KHOA HỌC TIN CẬY VỀ XỨ NGHỆ (30/12/2016)
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN NGHỆ AN NĂM 2016 (29/12/2016)
MƯỜI NĂM TRUNG TÂM KHXH&NV NGHỆ AN VỚI VIỆC GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG KHXH&NV XỨ NGHỆ (29/11/2016)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 279 | Tất cả: 3,402,191
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp