KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và việc thực hiện ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Tin đăng ngày: 1/7/2021 - Xem: 98
 

 Hoàng Nam Hưng

Khoa lý luận chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Để đưa đất nước ta theo kịp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi Đảng, nhà nước cùng toàn dân phải xây dựng cho mình tiềm lực tổng thể vững chắc. Một trong những chiến lược đó là đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo cho phù hợp với xu thế chung của thời đại, đặc biệt là ở bậc đại học, nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, nếu không có tri thức và khoa học chúng ta sẽ bị tụt hậu xa so với các nước trong khu vực. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 2 khóa VIII (ngày 24/12/1996) của Đảng khẳng định: “Cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội…” (1).

Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những kết quả to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo bước đệm để nước ta chủ động hội nhập quốc tế, trong đó có sự đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo. Đánh giá về những thành tựu đã đạt được, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI (ngày 4/11/2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó khẳng định: “Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa. Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất là ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng, với cơ cấu ngày càng hợp lý…” (2). Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đó chưa xứng tầm với kỳ vọng của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục như: “Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất…” (3).

Đặc biệt, khi đề cập đến đội ngũ nhà giáo, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nhấn mạnh: Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Có thể nói đây là khâu yếu và mang tính hệ trọng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay ở nước ta.

Từ những đánh giá thực chất và khách quan đó, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đề ra mục tiêu quan trọng đối với giáo dục đại học là: “Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế” (4).

Để ngành giáo dục và đào tạo thực hiện được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội lần thứ XII của Đảng (tháng 1/2016) tiếp tục khẳng định phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công dân. Đối với bậc đại học, Đại hội XII nêu rõ: “Phát triển giáo dục đại học theo hướng hình thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thu hút các nhà khoa học tham gia giảng dạy”(5). Trên đây là những mục tiêu, định hướng quan trọng của Đảng cho việc đổi mới căn bản, toàn diện của ngành giáo dục và đào tạo, trong đó có trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông - lâm - nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức, đội ngũ doanh nhân, cán bộ kỹ thuật  theo yêu cầu chuẩn hóa nghiệp vụ chuyên môn; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong giai đoạn hiện tại, để tạo đà cho quá trình phát triển mạnh mẽ và từng bước phù hợp với xu thế liên kết, hội nhập, nhà trường đã và đang tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng ở nhiều khâu quan trọng, nhưng tập trung nhất ở một số vấn đề sau:

          Thứ nhất, về đội ngũ cán bộ, giảng viên

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn coi trọng khâu đột phá cho vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo là phải bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Vì vậy, nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, vừa hỗ trợ về mặt vật chất, vừa động viên tinh thần, vừa giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Với sự chỉ đạo quyết tâm đó, tính hết tháng 11/2019, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đã có 15 tiến sĩ, 125 thạc sĩ, 19 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh, 5 giảng viên đang theo học trình độ thạc sỹ.

Song song với việc tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán, bộ giảng viên là không ngừng nâng cao đạo đức, tác phong nhà giáo, là sự thân thiện, gần gũi, hết lòng với sinh viên trong hoạt động giảng dạy - học tập - nghiên cứu gắn với phương châm “Một người thầy tốt thì được một thế hệ”.

 Thứ hai, về đổi mới căn bản phương pháp dạy và học

 Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng tiếp cận nhanh với xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới, đó là: học tập, nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn; liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín; mời các giảng viên thỉnh giảng ở một số chuyên ngành trọng điểm. Trong quá trình đổi mới phương pháp đào tạo phải dựa trên 3 tiêu chí cơ bản là trang bị cách học; phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và  học. Việc triển khai đào tạo theo tín chỉ thay cho đào tạo theo niên chế ở bậc đại học là một bước chuyển lớn của nhà trường và đến nay đã đi vào ổn định. Bên cạnh đó, việc tiến hành rà soát, chỉnh sửa được các chương trình đào tạo đại học để phù hợp với đào tạo tín chỉ, đảm bảo có tính liên thông dọc và liên thông ngang là một yêu cầu tất yếu của đổi mới. Mục tiêu này của trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng phù hợp với Báo cáo của UNESCO (năm 2003) về những thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục đại học phù hợp với xã hội tri thức, cụ thể là:

+ Các tiềm năng để học tập, nghiên cứu (dựa trên việc đào tạo chuyên môn, nhưng còn bao gồm tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, có năng lực đổi mới tư duy và học lại trong suốt cuộc đời);

+ Các kỹ năng phát triển cá nhân gắn kết với xã hội (tự tin, quyết tâm cao, tôn trọng các giá trị đạo đức, hiểu biết rộng về xã hội và thế giới);

+ Các kỹ năng sáng nghiệp (các tiềm năng đáp ứng cả việc lãnh đạo và làm việc đồng đội, làm chủ công nghệ thông tin truyền thông và các công nghệ khác..v.v..)

Trong đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo, phải lấy người học làm trung tâm, làm động lực cho sự phát triển của nhà trường. Do đó, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học” về hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng như thái độ phục vụ của các phòng, ban, trung tâm của nhà trường đã được tiến hành thường xuyên. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường còn tổ chức các buổi đối thoại với sinh viên để lắng nghe ý kiến phản hồi từ người học, các hoạt động này đã kịp thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ trong nhà trường ngày một tốt hơn.

 Thứ ba, về hoạt động nghiên cứu khoa học

Ở bậc đại học, ngoài việc dạy và học chuyên môn, nghiệp vụ thì giảng viên, sinh viên cần thiết phải từng bước làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã đầu tư hệ thống máy tính ở thư viện với 50 bộ máy trạm để tra cứu tài liệu và các thông tin. Tài liệu học tập và tham khảo được bổ sung, cập nhật thường xuyên bằng hình thức giao cho các khoa quyền được đề xuất nguồn tài liệu để nhà trường có kế hoạch đặt mua, phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Nguồn tài liệu hiện có tại thư viện với khoảng 20.000 cuốn với 4000 đầu sách, cùng với các loại báo, tạp chí, tập san... cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đọc và tra cứu thông tin của giảng viên và sinh viên.

Việc tổ chức thường xuyên các buổi hội thảo, học thuật các cấp là điều cần thiết để bổ sung, cập nhật những tri thức mới, trong đó có những hội thảo, học thuật được đánh giá có chất lượng cao, quy mô lớn như: "Định hướng nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm - Green Feed" của Khoa Nông - Lâm - Ngư; "Nâng cao chất lượng sinh viên đi thực tập tại cơ sở" của khoa Kế toán - phân tích. Nhiều cán bộ giảng viên của trường còn tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học khác trong nước.

Thứ tư, về sự kết hợp giữa học tập đi đôi với thực hành

Nhận thấy được những hạn chế trong kỹ năng thực hành nghiệp vụ của sinh viên ở nước ta nói chung và sinh viên do nhà trường đào tạo nói riêng, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các khoa chuyên ngành xây dựng khung chương trình đào tạo - thực hành cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Chẳng hạn, khoa Kế toán - Phân tích đã xây dựng phòng thực hành nghiệp vụ kế toán cho sinh viên thực tập trước rồi mới giới thiệu họ đi thực tập tại các doanh nghiệp, đồng thời cử giảng viên trực tiếp đến doanh nghiệp để kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên nhằm đảm bảo yêu cầu về chuyên môn.

Sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư được đi khảo nghiệm thực tế tại các trang trại, các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và trải nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp ở Ixarel, ở tập đoàn Hồng Hải… Trong thời gian tới, để quá trình học tập và thực hành của sinh viên diễn ra thuận lợi, có hiệu quả cao, nhà trường đã tiến hành xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại cơ sở 2 ở xã Hưng Đông, Thành phố Vinh.

Thứ năm, về phát triển kỹ năng mềm và các hoạt động ngoại khóa trong sinh viên

Bên cạnh việc chú trọng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người học, nhà trường còn quan tâm đến hoạt động rèn luyện, phát triển kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, có ý chí tiến thủ, lạc quan, hòa đồng với tập thể, giao tiếp tốt…) trong sinh viên. Có thể nói đây là những điểm yếu cơ bản của sinh viên của Việt Nam hiện nay. Họ đang thiếu các yếu tố “mềm” để bổ trợ cho học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm trong xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng nhanh, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Để khắc phục sớm tình trạng này, đòi hỏi trong môi trường giáo dục đại học phải quan tâm nhiều hơn và đây cũng là mục tiêu và nhiệm vụ mà trường Đại học Kinh tế Nghệ An đang hướng đến.

Các hoạt động phong trào được Đoàn Thanh niên xây dựng và hỗ trợ, tạo sân chơi lành mạnh, dưới hình thức các câu lạc bộ, đội, nhóm, góp phần loại trừ được những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống của sinh viên. Hiện tại, Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên về kỹ năng và sở thích, cụ thể như: CLB sống để yêu thương, CLB Anh văn, CLB hiến máu tình nguyện… Mỗi CLB, đội, nhóm tập trung vào một mảng cụ thể, gắn với sở thích, sở trường trên cơ sở phát huy trí tuệ của các thành viên nên công tác tổ chức hoạt động rất thực chất và hiệu quả. Điều đó giúp các hoạt động hỗ trợ học tập, đào tạo kỹ năng cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện được tổ chức thường xuyên, có chất lượng và có sức lan tỏa lớn trong sinh viên. Các thành viên trong câu lạc bộ được rèn luyện bản thân thông qua các lớp kỹ năng trong giao tiếp, tìm việc làm..., giúp sinh viên tự tin hơn trong học tập và rèn luyện.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, cùng với quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên, việc thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo theo chủ trương, quan điểm của Đảng ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng và dần trở thành địa chỉ đào tạo đáng tin cậy cho đông đảo người học ở khu vực bắc Trung bộ và cả nước.

 

Chú thích

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 2 khóa VIII (ngày 24/12/1996) “Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000”

[Nguồn http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong.html]

(2), (3), (4). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XI (ngày 4/11/2013), “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

[Nguồn http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xi]

(5). Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, tr.296

KHXHNV & Đời sống khác:
Sống mãi những bài thơ viết về thương binh, liệt sĩ (Bài viết nhân 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) (27/7/2021)
Tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (27/7/2021)
Ký ức, kỷ niệm về Vinh xưa: Hoài niệm về Rạp 12/9 - Vinh (15/7/2021)
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: Xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ chuẩn mực con người trong thời kỳ hội nhập (13/7/2021)
Vài suy nghĩ về Hiệp định BTA nhân kỷ niệm ngày ký kết (13/7/2021)
Xã hội hóa trong việc tôn tạo, phục hồi di tích nhìn từ đền Nhà Quan (6/7/2021)
Vài nét đặc biệt của Quốc hội khóa I (2/7/2021)
Khi nhà khoa học viết văn… (Đọc “Hai phía chân dung” - Ngẫu văn của Lê Quốc Hán, NXB Nghệ An, 2021) (2/7/2021)
Lễ hội đền Chín Gian từ lịch sử đến đến đời sống tâm linh của người Thái Phủ Quỳ (1/7/2021)
Chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và việc thực hiện ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An (1/7/2021)
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: Xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ chuẩn mực con người trong thời kỳ hội nhập (30/6/2021)
Những vị đại biểu Quốc hội khóa I hy sinh vì nước (30/6/2021)
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống: Xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, phát triển thị trường văn hóa (30/6/2021)
Tình hình thiên tai ở Nghệ An thế kỷ XVII - XVIII và biện pháp khắc phục của triều định Lê - Trịnh (30/6/2021)
Gia đình và việc làm (26/6/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,977 | Tất cả: 3,198,258
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp