KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Văn hóa ngoại giao hòa bình, hữu nghị của Hồ Chí Minh và giá trị vận dụng hiện nay
Tin đăng ngày: 25/12/2020 - Xem: 190
 

ThS. Lê Đức Thọ

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

TÓM TẮT

 Từ khóa: Văn hóa ngoại giao; văn hóa Hồ Chí Minh; vấn đề hòa bình.

 1. MỞ ĐẦU

Với nhiều cống hiến quan trọng “góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”, Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tiến trình phát triển của nhân loại, thể hiện đậm nét mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng giữa cách mạng Việt Nam, văn hóa với cách mạng. Một trong những di sản Hồ Chí Minh để lại là tư tưởng và phong cách văn hóa ngoại giao hòa bình, được Đảng ta vận dụng vào việc xác định một đường lối ngoại giao hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, có chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế với phương châm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế.

  1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh

Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh được hình thành từ truyền thống văn hóa dân tộc, kết tinh các giá trị văn hóa của nhân loại một cách hài hòa, nhuần nhị và trên hết được thể hiện bởi một trí tuệ - Một nhân cách vănhóa. Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh không chỉ chứa đựng những giá trị thể hiện nét riêng độc đáo mà cả giá trị phổ quát.

Hồ Chí Minh là hiện thân tiêu biểu của văn hóa ngoại giao Việt Nam. Người không chỉ đứng vững trên nền tảng văn hóa ngoại giao dân tộc mà bằng tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của mình, kế thừa giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa ngoại giao dân tộc, tinh hoa văn hóa ngoại giao nhân loại, bổ sung nhân tố mới, sáng tạo nên trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại mang sắc thái riêng, hiếm thấy trong lịch sử nhân loại.

Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kết tinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền thống ngoại giao dân tộc, tinh hoa văn hóa và kinh nghiệm ngoại giao thế giới được thể hiện qua tư tưởng, phương pháp, phong cách, nghệthuật ngoại giao Hồ Chí Minh, có giá trị bền vững, mãi mãi soi đường, định hướng cho sự phát triển của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Định nghĩa này cho thấy, văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh là văn hóa trong lĩnh vực ngoại giao. Đó là những giá trị ổn định và bền vững, là nhân tố cốt lõi thể hiện “chất” ngoại giao Hồ Chí Minh.

Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh có cơ sở hình thành riêng của nó, bao gồm cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận và nhân tố thuộc về chủ quan Hồ Chí Minh. Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh thể hiện qua tư tưởng, phương pháp, nghệ thuật ngoại giao, phong cách ứng xử ngoại giao. Những yếu tố này đều được đặt trên nền tảng thế giới quan, phương pháp luận biện chứng mác xít, tri thức sâu rộng, kinh nghiệm từng trải, bản lĩnh vững vàng và nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh. Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh là tài sản quý giá có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn đối với nền ngoại giao và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

2.2. Vấn đề hòa bình trong văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao lỗi lạc. Người đã để lại cho chúng ta một di sản ngoại giao vô cùng sâu sắc, quý giá và một phong cách ngoại giao đặc sắc, có sức chinh phục, lôi cuốn mạnh mẽ với bất cứ ai đã từng đối thoại với Người. Nói đến văn hóa ngoại giao mà Người đã cống hiến cho nhân loại và dân tộc là nói đến văn hóa ngoại giao hòa bình. Theo Hồ Chí Minh, hòa bình là lợi ích của tất cả các dân tộc, do đó phải đấu tranh cho hòa bình trên thế giới được bền vững, 'giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta. Vì lợi ích của nhân dân lao động khắp thế  giới là nhất trí' [4, tr.228].

Hòa bình là khát vọng chung của toàn nhân loại. Dân tộc nào chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh gây nên, dân tộc đó hiểu rõ giá trị của nền hòa bình và yêu chuộng hòa bình hơn bất cứ điều gì. Dân tộc Việt Nam cũng vậy. Trãi qua thời kỳ dựng nước và giữ nước, liên tục đương đầu với các thế lực xâm lược hùng mạnh từ các châu lục Á - Âu - Mỹ, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ấy không chỉ phản ảnh sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất cho độc lập, tự do mà còn phản ảnh truyền thống nhân nghĩa, hòa mục, trên hết là ý chí tha thiết với hòa bình của dân tộc. Sức hấp dẫn, lôi cuốn từ phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh được hình thành từ nhiều yếu tố, trong đó có sự kế thừa truyền thống ngoại giao của cha ông, sự tiếp thu tinh hoa giao tiếp của nhân loại, nhưng chủ yếu là sự phản ảnh trung thực nhân cách vĩ đại của Người, góp phần nâng văn hóa ngoại giao của văn hóa lên một tầm cao mới, văn hóa ngoại giao hòa bình ở thời đại Hồ Chí Minh.

Từ khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố Việt Nam sẵn sàng 'làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai' [3, tr.220]. Đồng thời, trên cương vị Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư, công hàm đến chính phủ một số nước Á - Phi, cho các tổ chức Liên đoàn Ảrập, Hội nghị liên Phi v.v.. Trong Lời kêu gọi Liên hợpquốc, (12-1946) Hồ Chí Minh nêu rõ: 'Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực' [2, tr.470].

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dù gặp nhiều khó khăn, Hồ Chí Minh vẫn chỉ đạo nhân dân ta kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, vận động nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, xây dựng mặt trận đoàn kết chặt chẽ với nhân dân ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung; tăng cường quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc và vận động các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới tham gia vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo truyền thống ngoại giao hòa bình hữu nghị của dân tộc trong điều kiện hoàn cảnh mới. Người chỉ đạo xây dựng đường lối ngoại giao theo tinh thần giương cao ngọn cờ độc lập và hòa bình, tập hợp các lực lượng tiến bộ thành một mặt trận quốc tế ủng hộ Việt Nam.

Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO vinh danh là nhà văn hóa kiệt xuất bởi những đóng góp to lớn của Người đối với văn hóa dân tộc nói riêng, văn hóa nhân loại nói chung, nhưng trên hết là tư tưởng dùng hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp, xung đột trên cơ sở thương lượng, đối thoại với nguyên tắc tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Thế giới đã nói về Bác như là một chiến sĩ Quốc tế, sứ giả của hòa bình và hữu nghị. Trong tác phẩm Lịch sử một nền hòa bình bị bỏ lỡ, nhà ngoại giao Jean Sainteny đã viết một cách rất khách quan: “Sự hiểu biết văn hóa rộng lớn, trí thông minh, những hoạt động phi thường và lòng vô tư tuyệt đối đã làm cho uy tín của Người và lòng tin của nhân dân đối với Người không có gì so sánh nổi. Những lời nói, những hành động, thái độ của Người, tất cả đều thuyết phục là Người không muốn dùng giải pháp bạo lực” [1, tr.94]. Còn Giáo sư sử học Hungari László Salgó lại nhận xét: Không một chút nghi ngờ, hơn ai hết, Hồ Chí Minh là người đã sử dụng hết mức tối đa sự mềm dẻo xung quanh tấm thảm xanh để thăm dò những khả năng cho một giải pháp hòa bình có thể thực hiện được bằng thỏa hiệp. Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân chiến đấu chống thực dân hiếu chiến Pháp, xâm lược Mỹ, nhưng Người vẫn kính trọng nhân dân Pháp, Mỹ và nền văn hóa lâu đời của họ. Cho dù phải bước vào cuộc chiến đấu bất khả kháng thì ý chí và nguyện vọng yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam vẫn được Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong Lời kêu gọi Liên hợp quốc: “Nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiênquyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những điều thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước” [2, tr.522]. Trong kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã nhiều lần bày tỏ thiện ý hòa bình, vẫn liên tục viết thư, gửi lời kêu gọi đến Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Pháp, kêu gọi họ hãy hướng chính sách của nước Pháp vào con đường chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Về mặt thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cho sự nghiệp chính trị của mình bằng một hành động hòa bình: đưa Yêu sách 8 điểm gửi đến Hội nghị hòa bình Vecxay (năm 1919) nhằm đòi các quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân Việt Nam. Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, ngoại giao Việt Nam ở buổi đầu dựng nền Cộng hòa dân chủ đã phải đối phó thù trong giặc ngoài với bao âm mưu thâm độc. Các thế lực phản động và xâm lược dùng mọi âm mưu và thủ đoạn nhằm tiêu diệt Đảng ta, lật đổ chính quyền nhân dân, lập nên chính quyền tay sai của chúng. Cái khó trong ngoại giao của ta là nhân nhượng như thế nào để vẫn bảo vệ được lợi ích quốc gia, giữ vẹn được quốc thể. Để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ và chuẩn bị lực lượng, tránh cho nhân dân ta phải đổ máu vô ích, Hồ Chí Minh chủ trương giải quyết mọi việc trong hòa bình. Trong một cuộc họp Hội đồng Chính phủ bàn về việc dàn xếp các cuộc xung đột giữa quân đội ta với bọn Việt Nam Quốc dân Đảng, Người đã nêu một phương hướng giải quyết là: “dàn xếp sao cho đại sự thì biến thành tiểu sự, và tiểu sự thì thành vô sự”. 

2.3. Giá trị vận dụng quan điểm về vấn đề hòa bình trong văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh hiện nay

Để có được thành quả ngày hôm nay, non sông đất nước gom về một khối thống nhất, người Việt Nam đã phải đi trên con đường trường chinh vạn dặm với những chiếc xe thồ và đôi dép cao su bền bỉ, vượt Trường Sơn cứu nước theo tiếng gọi của Tổ quốc, trãi qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ và những người con của đất nước đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc. Cũng như để có được Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam và ba nước Đông dương là kết quả của gần 5 năm đàm phán với 201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Mỹ, 500 buổi họp báo, gần 1.000 cuộc phỏng vấn và phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam trên khắp thế giới. Có ai đó nói rằng hòa bình luôn là vế sau của một cuộc chiến mà ở đó những thanh niên ưu tú nhất đã ra đi mãi mãi không trở về, và ở đó còn có những người mẹ sống lầm lũi cô đơn suốt quãng đời còn lại vì tiễn con đi mà không hẹn ngày về. Thế mới thấy giá trị của hòa bình thiêng liêng và quý giá dường nào. Do đó, khi nghiên cứu văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh mới hiểu được vì sao Bác luôn chọn con đường đi về phía hòa bình, cố gắng giải quyết những nan giải của đất nước bằng biện pháp hòa bình. Bởi vì trên tất cả, những gì Hồ Chí Minh làm đều là vì con người.

Cục diện thế giới bây giờ đã khác xa rất nhiều so với thời Hồ Chí Minh đang sống, nó chứa đựng trong đó những thời cơ lớn. Ngày 7-11-2006 đánh dấu một bước chuyển đặc biệt trong đường lối ngoại giao Việt Nam sau 11 năm đàm phán song phương và 14 phiên đàm phán đa phương chính thức lẫn không chính thức, Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức WTO. Từ thành tựu đó đến nay, Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao với 172 nước và có quan hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư với gần 200 nước và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, đối với hai quốc gia xưa vốn là kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam thì nay, với đường lối đối ngoại rộng mở, mối quan hệ giữa Việt Nam với Pháp hay Mỹ cũng dần dần được bình thường hóa. Chẳng hạn, với việc Quốc hội Mỹ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đối với Việt Nam, các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước đã nâng quan hệ “đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi” lên một tầm cao mới trên nền tảng rộng lớn, ổn định và hiệu quả. Trong sự kiện gần đây nhất, việc chọn Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đã cho thấy vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng vững mạnh nhờ đóng góp không nhỏ vào nền hòa bình chung của thế giới. Ngay trong những năm tháng chiến tranh căng thẳng nhất với Pháp và Mỹ, ngày 20-4-1947, trả lời phỏng vấn của Tribune, Hồ Chí Minh nêu rõ quan điểm: “Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp. Những người Pháp tư bản hay công nhân, thương gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn” [3, tr.587], “Chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước thật thà cộng tác với chúng tôi. Một là để xây dựng lại Việt Nam sau lúc bị chiến tranh tàn phá, hai là để điều hòa kinh tế thế giới và giữ gìn hòa bình” [3, tr.170]. Đối với Mỹ thì: Tôi kính trọng nhân dân Hoa Kỳ. Họ là những người thông minh, là những người yêu hòa bình và dân chủ. Lính Mỹ hiện nay đang bị đẩy sang đây để đi giết người và để bị giết. Nhưng nếu họ đến đây giúp đỡ chúng tôi như những nhà kỹ thuật thì chúng tôi hoan nghênh họ như những người anh em. Điều này minh chứng cho tầm nhìn xa trông rộng của Bác về đường lối ngoại giao được thực hiện cách đây hơn một thế kỷ, chỉ là trong thời kỳ mới chúng ta đang nối tiếp tư tưởng và hành động của Người mà thôi.

Cho dù cục diện thế giới có như thế nào thì xu thế hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, tư tưởng ngoại giao hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở nắm bắt diễn biến của tình hình thế giới ngày nay, Đảng ta đưa ra quan điểm đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới là kiên trì độc lập đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế với phương châm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu:

Một là, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.Tính ở thời điểm 2015, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 2000 USD (so với thế giới là 10000 USD), đứng thứ 121/187 về chỉ số phát triển con người. Rõ ràng là, việc củng cố, duy trì môi trường hòa bình và tranh thủ đến mức cao nhất các nguồn lực bên ngoài để phát triển theo kịp các nước trong khu vực là hết sức cần thiết, mang tính sống còn.

Hai là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, vẫn còn không ít các thế lực có âm mưu, hành động chống phá Việt Nam bên trong và cả bên ngoài, bao gồm: các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội; các lực lượng phản cách mạng; các lực lượng chống đối, cơ hội chính trị; các thế lực cường quyền nước lớn đang theo đuổi tham vọng bá quyền khu vực và thế giới, ngang nhiên tranh chấp chủ quyền biển, đảo; các thế lực lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Do đó, Đảng đã sáng suốt đưa cuộc đấu tranh này vào công tác ngoại giao, đối ngoại, xem đây là một mặt trận vừa hợp tác vừa đấu tranh.

Ba là, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Cùng với thế giới, Việt Nam đang vững bước tiến lên trong thập niên đầu của thế kỷ 21, một thế kỷ đang mở ra những cơ hội to lớn cho các dân tộc cùng nhau hợp tác và phát triển, đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều mầm mống bất ổn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, đối ngoại. Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển. Ngược lại, phát triển nhanh và bền vững sẽ tạo nền tảng vật chất để củng cố hơn nữa môi trường hòa bình, an ninh. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững môi trường hoà bình và tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi để đất mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2020. Nhân loại nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng đều có khát vọng được sống trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Bồi dưỡng và phát triển văn hóa hòa bình đang là một xu hướng, trong đó tấm gương Hồ Chí Minh được nhắc đến như là một giá trị tiêu biểu cho đặc trưng văn hóa thế kỷ XXI - văn hóa hòa bình. Điều này được khẳng định từ rất sớm bởi Cố Thủ tướng Ấn Độ J. Nêru về Người: “Thế giới ngày nay đang trãi qua một cuộc khủng hoảng, khủng hoảng về tâm lý. Cái cần bây giờ là tiếp cận hòa bình, hữu nghị và tình bạn. Tiến sĩ Hồ là biểu hiện cho sự tiếp cận đó”.

  1. KẾT LUẬN

Hoà bình thế giới đang đứng trước nhiều thách thức an ninh gay gắt cả truyền thống và phi truyền thống. Chiến tranh không chỉ diễn ra trên chiến trường với vũ khí tối tân hiện đại, mà còn chiến tranh thương mại, chiến tranh trong không gian mạng, và có thể cả trong không gian vũ trụ. Bên cạnh xung đột sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, chúng ta cũng đang chứng kiến cuộc chiến cam go của con người chống lại biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, dịch bệnh... Giải quyết các thách thức toàn cầu bắt buộc phải có sự chung sức của các quốc gia.Trong bối cảnh đó, những giá trị nhân văn cao đẹp của văn hoá hoà bình Hồ Chí Minh càng toả sáng, soi đường cho chúng ta xây đắp hoà bình, giải quyết những vấn đề của quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đi theo ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững, trong đó coi trọng việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

[1]. Chủ tịch Hồ Chí Minh (1995)- Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

[2]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.

[3]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.

[4]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.

 

KHXHNV & Đời sống khác:
Dấu ấn những năm Sửu trong lịch sử Việt Nam (22/2/2021)
Tết của người miền Trung (22/2/2021)
Lễ Cúng Tạ Ngày Tết Khai Hạ Trong Dân Gian (18/2/2021)
Những mùa Tết bên mẹ (5/2/2021)
Chanh Thiên Nhẫn - Hành trình theo dấu chân Người (5/2/2021)
Sắc Tết miền Trung (5/2/2021)
“Anh đi anh nhớ quê nhà...” (5/2/2021)
Khói vờn cay mắt cuối năm (5/2/2021)
Chợ Tết ngày xưa (29/1/2021)
Lễ hội chọi bò - Nét văn hóa đặc sắc người Mông Kỳ Sơn (29/1/2021)
Lòng dân: Về một số tư tưởng và bài học điển hình trong lịch sử (28/1/2021)
Mùi Tết (27/1/2021)
Các kiểu nhà truyền thống của người Kinh (27/1/2021)
Vinh - Hôm qua, hôm nay và ngày mai (12/1/2021)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Nghệ An năm 2020 (12/1/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách:
Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giới thiệu sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 646 | Tất cả: 2,824,836
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp