DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Trách nhiệm của Đảng viên đối với Đại hội Đảng
Tin đăng ngày: 22/10/2020 - Xem: 256
 

 

   Lê Nam

 

Những công việc cần làm trong quá trình chuẩn bị Đại hội và trong Đại hội không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo, của Cấp uỷ mà còn là trách nhiệm của toàn thể các đảng viên trong Chi bộ, Đảng bộ. Điều này đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rõ trong bài viết trên báo Nhân dân số ra ngày 6/6/2019: “Quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có một khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, bởi vậy CÁC CẤP UỶ VÀ TOÀN THỂ CÁC ĐẢNG VIÊN PHẢI ĐỀ CAO HƠN NỮA TRÁCH NHIỆM trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (Trích bài “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”). Sở dĩ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói như vậy là vì Đại hội Đảng là một sự kiện quan trọng, vừa đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua, vừa quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, vừa bầu Cấp uỷ mới, vừa bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên… Đại hội Đảng có tính chất quan trọng như thế cho nên không chỉ các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong Cấp uỷ mà toàn bộ các đảng viên đều phải có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình chuẩn bị Đại hội và trong quá trình diễn ra Đại hội.

Upload

Trước hết, mỗi một đảng viên không nên quan niệm rằng chuẩn bị Đại hội và tiến hành Đại hội là công việc của Cấp uỷ, của những bộ phận và cá nhân đã được phân công mà phải nhận thức rằng quá trình chuẩn bị Đại hội và tổ chức Đại hội là quá trình tập hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tất cả các đảng viên, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mặc dù trong thực tế, việc chuẩn bị Đại hội thường được giao cho một số cá nhân hoặc một bộ phận thực hiện, nhưng cần phải khẳng định rằng các đảng viên dù không được phân công vẫn có thể tự mình chủ động, tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội, phải luôn luôn xác định rằng công việc phải làm trong quá trình chuẩn bị Đại hội và trong Đại hội là công việc, là trách nhiệm của bản thân từng đảng viên. Cụ thể là:

Thứ nhất, là mỗi đảng viên dù không được phân công vào việc soạn thảo Dự thảo Báo cáo chính trị vẫn phải tích cực đóng góp ý kiến, đóng góp trí tuệ vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Mỗi đảng viên phải đọc một cách chủ động, đọc kĩ, đọc nhiều lần, lật đi lật lại các vấn đề được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị và tự đặt ra câu hỏi: Bản Dự thảo Báo cáo chính trị đã cụ thể hoá được chủ đề của Đại hội chưa? Đã nêu được tinh thần, quyết tâm của Đảng bộ, Chi bộ trong nhiệm kỳ sắp tới chưa? Trong phần kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, trong Bản Dự thảo Báo cáo chính trị các phần ưu điểm, nhược điểm, thiếu sót, hạn chế, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân,… đã được nhìn nhận, phân tích, đánh giá đúng thực chất, khách quan và đúng sự thật chưa? Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã từng nói rõ “Cần đánh giá đúng thực chất, khách quan để xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (Báo Nhân dân, 13/10/2019). Qua việc đánh giá, kiểm điểm nhiệm kỳ vừa qua, tinh thần phê bình, tự phê bình, tính chiến đấu thể hiện như thế nào trong Dự thảo Báo cáo chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức “nêu gương” của từng cán bộ đảng viên thể hiện ra sao?. Đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm thuộc về những cá nhân cụ thể nào? Trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện như thế nào, việc thực hiện Nghị quyết 4 (khoá XI) có ưu, nhược điểm gì?, v.v… Phần phương hướng trong nhiệm kỳ tới, các vấn đề như thuận lợi, khó khăn, các nhiệm vụ chung, mục tiêu chung, nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu, các giải pháp đã xuất phát từ thực tế của địa phương, đơn vị, ngành chưa, đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để chọn đúng và trúng nội dung vấn đề chưa?, v.v… Cuối cùng, vấn đề mỗi đảng viên cần thảo luận một cách khái quát là: Bản Dự thảo Báo cáo chính trị có tạo được sự đồng thuận trong Đảng bộ, trong đơn vị, trong nhân dân địa phương hay không, có đi vào cuộc sống làm chuyển biến tình hình một cách thực chất, có giải quyết được những vấn đề Bản Dự thảo đặt ra hay không, những đề xuất của Dự thảo có phù hợp với thực tiễn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân hay không, v.v…

Thứ hai, là mỗi đảng viên phải tích cực đóng góp ý kiến một cách tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, sáng suốt trong vấn đề nhân sự Cấp uỷ của Đại hội. Các đảng viên phải kiên quyết đấu tranh để loại ra khỏi dự kiến nhân sự Cấp uỷ những người thiếu kiên định, vững vàng về lập trường, tư tưởng, bản lĩnh cách mạng, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, dính dáng đến tiêu cực, tham nhũng, không “nêu gương” cho quần chúng học hỏi, ngại đấu tranh, ngại va chạm, “dĩ hoà vi quý”, không dám phản ánh những tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, v.v… Đối với những trường hợp có dư luận chưa tốt hoặc bản thân, gia đình đồng chí đó có biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống,… thì bằng sự trung thực và tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên cần thẳng thắn lưu ý với Cấp uỷ đương nhiệm về những trường hợp này. Khi đề xuất dự kiến nhân sự Cấp uỷ, các đảng viên có chú ý đến tỷ lệ cán bộ nữ (theo Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị là phấn đấu có 15% nữ trong Cấp uỷ), chú ý đến cơ cấu nhưng cũng không vì cơ cấu mà hạ thấp chất lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Như đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nói rõ tại Hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng (in trên báo Nhân dân số ra ngày 25/12/2019): “Nhân sự Cấp uỷ phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và uy tín, phải thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội”.

Thứ ba, là mỗi đảng viên phải sáng suốt, thẳng thắn, trung thực khi bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Các đại biểu này, ngoài những tiêu chuẩn như khi bầu nhân sự Cấp ủy đã nêu trên cần lưu ý thêm rằng phải kiên quyết không bầu những đồng chí không dám đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của quần chúng nhân dân, không dám phản ánh hoặc không có khả năng phản ánh lên Đại hội cấp trên những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng ở địa phương mình, đơn vị mình, ngành mình, không bầu những người thường thảo luận chiếu lệ hoặc thường biểu quyết thông qua vấn đề một cách dễ dãi, v.v…

Upload

Ngoài những vấn đề trên, từng đảng viên cũng cần chú ý nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ở trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình và nắm bắt những dư luận trong nhân dân về cán bộ, đảng viên, về các vấn đề liên quan đến Đại hội các cấp mình hoặc cấp trên, trên cơ sở đó, mỗi đảng viên cần kịp thời phản ánh với cấp có thẩm quyền về những điều mình nắm được để lãnh đạo và Cấp ủy đương nhiệm có những biện pháp xử lý phù hợp, nhằm góp phần giúp lãnh đạo, Cấp ủy làm tốt quá trình chuẩn bị Đại hội và góp phần làm cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Tóm lại, mỗi một đảng viên không chờ lãnh đạo, cấp ủy phân công mà tự bản thân mình phải chủ động, tích cực có những việc làm cụ thể vào quá trình chuẩn bị Đại hội và trong Đại hội.

Diễn đàn khác:
“Phát triển thành phố Vinh xứng tầm đầu tàu, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” (12/1/2021)
10 năm cải cách hành chính tỉnh Nghệ An - Góc nhìn từ doanh nghiệp (12/1/2021)
Vì sao Việt Nam chống dịch Covid-19 thành công? (25/12/2020)
Kháng sinh nào cho bệnh muốn nghèo? (14/12/2020)
Vấn đề con người trong xây dựng nông thôn mới (8/12/2020)
“Cần quy hoạch và thiết kế một đô thị Hoàng Mai đi sau nhưng vượt trước về các chuẩn mực phát triển hiện đại ngay từ đầu” (4/12/2020)
Phát huy dân chủ để hạn chế lạm phát danh hiệu trong xây dựng văn hóa cơ sở (20/11/2020)
Im lặng không phải là đồng ý! (16/11/2020)
Nghệ An: Cần có chính sách và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp trong hội nhập (11/11/2020)
Doanh nghiệp Nghệ An: Năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập (11/11/2020)
Năng lượng tái tạo: Các mục tiêu hướng tới có thể làm suy yếu tính bền vững (9/11/2020)
Trách nhiệm của Đảng viên đối với Đại hội Đảng (22/10/2020)
Vấn đề thu nhập và việc làm cho người già ở nông thôn (2/10/2020)
"Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An khóa XIX diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, do đó, có sứ mệnh đặc biệt"(*) (10/9/2020)
Nhận diện giá trị văn hóa cốt lõi của làng Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa (29/7/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách:
Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giới thiệu sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 405 | Tất cả: 2,812,942
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp