KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Chăm lo xây dựng văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An
Tin đăng ngày: 6/2/2020 - Xem: 92
 

 

Trần Quốc Khánh,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng lớn, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Tự bao đời nay, các thế hệ người dân nơi đây đoàn kết trong thực tiễn đấu tranh cải tạo tự nhiên và xã hội đã sáng tạo, bồi đắp nên những giá trị đặc trưng, tạo nên một vùng văn hóa độc đáo, giàu bản sắc với nhiều di sản, tiêu biểu có dân ca Ví, Giặm được Tổ chức Khoa học - Văn hóa và Giáo dục Liên Hợp quốc (UNESCO) vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bản sắc văn hóa đó chứa đựng cốt cách, tâm hồn của con người xứ Nghệ: chân thành, cương trực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo và giàu nghị lực. Những giá trị, bản sắc văn hóa đó luôn được các thế hệ trao truyền, giữ gìn, phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Nghệ An trong suốt quá trình đồng hành cùng lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trong gần hai thập kỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, chúng ta luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, bảo vệ môi trường, tạo ra sự phát triển bền vững đất nước; chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị, tinh hoa của nền văn hóa dân tộc và đặc trưng văn hóa xứ Nghệ; không ngừng bảo tồn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, tạo tiền đề để hình thành các giá trị văn hóa mới.

Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa đang có những tác động chi phối mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của mọi quốc gia, dân tộc. Theo đó, văn hóa đang có nhiều xu hướng phát triển: song song với mở rộng giao lưu là sự khẳng định bản sắc riêng của nền văn hóa mỗi quốc gia; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa; ngoại giao văn hóa phát triển, đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế; sự gắn kết giữa văn hóa và kinh tế ngày càng chặt chẽ, văn hóa thực sự trở thành động lực của sự phát triển.

Bên cạnh đó, toàn cầu hóa và sự phát triển kinh tế thị trường đang đặt ra những thách thức cho sự phát triển văn hóa như: khủng hoảng kinh tế toàn cầu; biến đổi khí hậu; sự tụt hậu của văn hóa so với kinh tế; sự chênh lệch về phát triển văn hóa; phân hóa xã hội trên lĩnh vực văn hóa diễn ra mạnh mẽ; sự suy thoái về lối sống, đạo đức xã hội có nguy cơ gia tăng; tâm lý bao cấp, thụ động trong một bộ phận cán bộ và nhân dân; “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa ngày càng gay gắt; đội ngũ cán bộ quản lý và trình độ chỉ đạo, quản lý văn hóa bất cập, ngày càng tụt hậu so với tiến độ của quá trình hội nhập quốc tế

Những xu hướng văn hóa, những thách thức đối với văn hóa đã và đang tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước và của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Thời kỳ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đang thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết chỉ rõ: “… Nghệ An cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tận dụng, thu hút mọi nguồn lực cả trong, ngoài tỉnh và nước ngoài, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”.

Để thực hiện mục tiêu đó và đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, bao gồm cả nền tảng vật chất và nền tảng tinh thần. Về xây dựng và phát triển nền tảng vật chất chúng ta đã có những luận giải cơ bản cho sự phát triển theo định hướng Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Điều cần thiết hiện nay là cùng với thực hiện các giải pháp, định hướng phát triển nền tảng vật chất cần phải chăm lo xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội - tức là chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa.

Khi nói đến nền tảng tinh thần thực ra là nói về lực cố kết, sức mạnh tiềm năng của dân tộc, cộng đồng. Về điểm này, Nghệ An có thế mạnh, đó là: nhân dân có truyền thống đoàn kết, chung lưng đấu cật khắc phục khó khăn; tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, yêu nước, đạo đức, nhân văn, có nghĩa, có tình; có nguồn lực con người dồi dào. Nhiệm vụ của chúng ta là phải phát huy lợi thế đó để xây dựng văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, trong đó hàm chứa văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực. Văn hóa là mục tiêu vì chúng ta luôn hướng tới mục tiêu con người phát triển toàn diện, coi phát triển con người và nguồn lực con người là điều kiện quyết định để phát triển, hướng tới phát triển bền vững. Nội dung cơ bản của xã hội phát triển bền vững là công bằng, dân chủ, văn minh. Văn hóa là động lực vì văn hóa có những chức năng cơ bản mà không một lĩnh vực nào có được, đó là các chức năng bồi dưỡng tư tưởng và tình cảm cách mạng; bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức và phong cách tốt đẹp, lành mạnh; định hướng giá trị chân, thiện, mỹ; nâng cao dân trí…Văn hóa lãnh đạo, “soi đường cho quốc dân đi” để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ. Văn hóa chứa nguồn nội sinh tạo đà cho sự phát triển. Nhân tố văn hóa tác động đến chất lượng lao động, kỹ thuật, trình độ quản lý, trở thành nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chăm lo văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần trong xã hội, thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thì không thể có sự phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là động lực trong sự phát triển của tỉnh, nhiệm vụ xuyên suốt trong thời gian tới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” có hiệu quả, cụ thể, sát với tình hình và yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An. Theo đó, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nghệ An được xác định như sau:

Một là, chăm lo xây dựng con người Nghệ An phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội. Khẳng định và tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu nhi. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và cộng đồng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người xứ Nghệ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. Khắc phục triệt để tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, níu kéo, thiếu trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội. Xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cáchvăn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cơ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền. Xây dựng, hoàn thiện đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Quan tâm và có giải pháp để giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, “tốt đời, đẹp đạo”.

Ba là, xây dựng văn hóa trong kinh tế và chính trị. Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sach, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế. Tạo lập môi trường văn hóa pháp lý, thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ để các doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển văn hóa. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và của tỉnh.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, chú trọng huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc và văn hóa xứ Nghệ.

Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Phát huy di sản dân ca Ví, Giặm góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Nghệ An.

Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự tìm tòi, sang tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sỹ hoạt độngt ích cực, hiệu quả. Trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân trên cơ sở cống hiến cho quê hương, đất nước.

Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên.

Năm là, định hướng phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của sự phát triển. Khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Sáu là, chủ động hội nhập hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, thông qua quân hệ quốc tế về văn hóa để tăng cường quan hệ về kinh tế. Quan tâm quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người và hình ảnh của Nghệ An ra ngoài tỉnh và quốc tế. Chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua thách thức để giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng văn hóa xứ Nghệ, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

Từ 6 nhiệm vụ trên, để đạt được các kết quả trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An, cần tập trung vào bốn giải pháp cơ bản:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vức văn hóa. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là một nhiệm vụ quan trọng trong suốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sang tạo. Khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo. Phải coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trong mọi tổ chức chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức, trong từng đảng viên, hội viên. Sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trọng công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Trong xây dựng chính sách cần quan tâm yếu tố kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, xử lý mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, giữa tăng trưởng kinh tế (GDP) với phát triển con người (HDI) ; quan tâm chính sách văn hóa đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động văn hóa theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhệm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra văn hóa, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ làm công tác chuyên môn và cán bộ văn hóa ở cơ sở. Có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; sử dụng người có tài, có đức…

Thứ tư, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, trong đó quan tâm mức đầu tư cho văn hóa phải tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng con người. Khuyến khích hình thành các quỹ đào tạo, khuyến học, phát triển nhân tài, quảng bá trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

 

KHXHNV & Đời sống khác:
Liên minh công - nông: Thắng lợi đầu tiên của Đảng (26/3/2020)
Đặc sắc văn hóa người Mông ở Nghệ An (25/3/2020)
Dịch bệnh trong bối cảnh toàn cầu hóa: Chủ quan là tự sát (19/3/2020)
Hải Vân sơn trong thơ vua Minh Mệnh (10/2/2020)
Chăm lo xây dựng văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An (6/2/2020)
Đảng qua một bài thơ (3/2/2020)
Bác Hồ với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng (3/2/2020)
Tết về thương hương mùi già cuối năm (21/1/2020)
Lễ mừng thọ (21/1/2020)
Xuân về xin có một bài ca gửi chúc đồng bào cả nước (21/1/2020)
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" với hành trình cách mạng của Đảng 60 năm qua (21/1/2020)
Năm Canh Tý (1960) ấy và sức sống của những câu thơ, bài thơ Tết của Bác Hồ (16/1/2020)
Lòng kính yêu Đảng qua một bài thơ (16/1/2020)
Người lính trong văn học những năm đầu cách mạng và kháng chiến chống Pháp (30/12/2019)
Chơi trăng (6/12/2019)
THƯ VIỆN KHXH&NV
 Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 829 | Tất cả: 2,155,977
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp