KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Bác Hồ với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tin đăng ngày: 3/2/2020 - Xem: 556
 

                ThS. Đoàn Mạnh Tiến  

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu để cho sự nghiệp cách mạng thắng lợi, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Bởi vậy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những điều mà trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn luôn suy nghĩ, trăn trở, tập trung rất nhiều công sức.

Theo Người, nội dung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gồm có ba vấn đề:

            Một là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng về phương diện chính trị, tư tưởng.

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải dựa vào những vấn đề khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, lấy đó làm cơ sở để tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để cho Đảng ngày càng vững mạnh về tư tưởng, lý luận. Đã nhiều lần Bác nhắc nhở rằng việc nghiên cứu, học tập, phổ biến, tuyên truyền bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin phải phù hợp với tình hình cụ thể của cách mạng và phải phù hợp với từng đối tượng. Việc vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Phải học tập kinh nghiệm của các đảng cộng sản các nước khác để Đảng mình ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm về phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mặt chính trị, tư tưởng.

Trong các buổi họp, Người cũng phát biểu nhiều ý kiến chỉ đạo về nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mặt chính trị. Nội dung đó gồm nhiều vấn đề như: Xây dựng định hướng chính trị, đường lối chính trị, thảo luận, đề ra nghị quyết về xây dựng, phát triển hệ tư tưởng chính trị, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, thường xuyên rút kinh nghiệm để củng cố lập trường chính trị. Để bảo đảm sự tồn tại, phát triển của Đảng, theo quan điểm của Người thì trong những nội dung trên đây, phải coi đường lối chính trị là vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất bởi vì nếu đường lối chính trị sai lầm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Trong tình hình hiện nay, xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mặt chính trị, tư tưởng còn thể hiện ở việc Đảng phải đấu tranh không khoan nhượng, đấu tranh triệt để và liên tục chống lại những biểu hiện suy thoái về mặt chính trị, tư tưởng, những kẻ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” (như Chu Hảo), nói và làm trái với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, gây tác hại đối với xã hội, phải có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, phải chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin có tính chất xuyên tạc, sai trái, thù địch.

            Hài là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng về phương diện tổ chức.

Bác đã từng khẳng định: “Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỉ luật cao. Sức mạnh của các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi cấp độ tổ chức có chức năng riêng, nhiệm vụ riêng” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, trang 169).

Người rất coi trọng vai trò của Chi bộ trong hệ thống tổ chức của Đảng. Theo Người, Chi bộ phải là một môi trường tu dưỡng, rèn luyện, là nơi giám sát tư tưởng, hành động của từng đảng viên, là nơi có vị trí, vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với nhân dân. Chi bộ là một tổ chức cơ sở, là một tổ chức hạt nhân, nòng cốt quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng.

Theo Bác, vấn đề xây dựng Đảng về mặt tổ chức có liên quan đến vấn đề công tác cán bộ. “Đảng phải giáo dục, rèn luyện mỗi cán bộ, đảng viên để họ trở thành một người có đức, có tài, “vừa hồng vừa chuyên, hồng thắm, chuyên sâu”. Mỗi đảng viên là người đem chính sách của Đảng giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu và thi hành, đồng thời mỗi đảng viên lại đem tình hình cụ thể của nhân dân nơi mình sống để báo cáo với Đảng, trên cơ sở đó, Đảng đề ra chính sách đúng, hợp lòng dân” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, trang 270). Bác nói: cán bộ, đảng viên là cái gốc của Đảng: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu, có chất lượng”.

            Ba là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng về phương diện đạo đức.

Theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên tốt thì trước hết phải là người có đức, sau đó mới xét đến tài, trong đó đức là gốc. Xây dựng Đảng về phương diện đạo đức là một cơ hội để mỗi đảng viên tự mình tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn nữa, trên cơ sở đó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng giao cho. Đạo đức ấy gồm có nhiều vấn đề, nhưng có thể tóm tắt trong một dòng chữ: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chân thành, giản dị, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện sai trái về mặt đạo đức cách mạng. “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, nếu không có đạo đức ấy thì dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể lãnh đạo được quần chúng nhân dân”. Theo Người, mỗi đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, phải luôn luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống, phải nghiêm túc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Trong tình hình hiện nay, để thực hiện nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và nghị quyết về đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển đổi” cần tập trung làm tốt một số vấn đề chính sau đây:

Một là, phải tăng cường và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở đó làm cho cán bộ, đảng viên luôn luôn kiên định, vững vàng về lập trường, bản lĩnh cách mạng, giữ vững, phát huy hệ tư tưởng của Đảng và bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin phải được thấm nhuần sâu sắc đến tận từng đảng viên, từ đó giúp cho từng đảng viên không những tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn biết vận dụng một cách sáng tạo vào lĩnh vực công tác cụ thể của mình. Phải luôn luôn làm cho lí tưởng của Đảng ăn sâu vào đời sống chính trị của mỗi đảng viên. Từ đó, phát huy sự tự giác về chính trị và thực hiện tốt những nguyên tắc và giải pháp xây dựng Đảng, làm tốt công tác phê bình, tự phê bình, đoàn kết thống nhất cao trong Đảng. Không những thế, mỗi đảng viên phải đấu tranh không khoan nhượng làm thất bại mọi phá hoại sự đoàn kết trong Đảng.

Hai là, phải chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện tốt các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt của Đảng.

Nguyên tắc làm việc của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc đó là cơ sở để bảo đảm tốt cho việc phục tùng kỉ luật Đảng và sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ đảng viên. Vì vậy mỗi đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc và chấp hành nghiêm túc nguyên tắc ấy, từ đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Ba là, phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Mỗi đảng viên phải khắc phục một cách triệt để và thường xuyên chủ nghĩa cá nhân, thấy cái đúng phải bảo vệ, thấy cái sai phải đấu tranh, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm, nói phải đi đôi với làm, không có tư tưởng cục bộ, bản vị, độc đáo, chuyên quyền, quan liêu, xa rời dân, không được thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, không được chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm, chạy luân chuyển. Khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ thì nên chủ động xin từ chức.

Tóm lại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề quan trọng trong việc bảo đảm sự tồn tại của Đảng. Tin rằng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục để từ đó xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng chân chính luôn luôn lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta./.    

             

KHXHNV & Đời sống khác:
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên (4/12/2021)
Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Kỳ vọng những quyết sách quan trọng về phát triển văn hóa (4/12/2021)
Chính sách dưỡng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (4/12/2021)
Nhóm mặt hàng triển vọng của Nghệ An đề xuất sang EU (4/12/2021)
Nam Đàn - Định vị thế mạnh để phát triển kinh tế di sản (4/12/2021)
Quế Phong phát huy giá trị tri thức địa phương thông qua sản phẩm Khoa học và Công nghệ (4/12/2021)
Việt Nam Quang phục quân phương lược - Một văn kiện sáng giá trong Lịch sử tư tưởng Quân sự Việt Nam (4/12/2021)
Văn học đô thị Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX (4/11/2021)
60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021): Thiên anh hùng ca trên sóng dữ (4/11/2021)
Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đến làng Hậu Luật, Diễn Châu (4/11/2021)
Văn hóa ẩm thực và những món đặc sản của xứ Nghệ (3/11/2021)
Vài nét về gia phong xứ Nghệ (3/11/2021)
Khí phách chí sĩ Phan Bội Châu (3/11/2021)
Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Phật giáo (27/10/2021)
Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro (14/10/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 3,126 | Tất cả: 3,548,515
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp