DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Vai trò của chính sách miễn giảm học phí đối với niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay
Tin đăng ngày: 5/12/2019 - Xem: 729
 

 

ThS. Trần Thị Thúy - ThS. Nguyễn Thị Thu Sa

Khoa Dân vận, Trường Chính trị Nghệ An

 

Tóm tắt

Hệ thống chính sách dành cho sinh viên nói chung, chính sách miễn giảm học phí nói riêng không những làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo động lực để sinh viên phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện mà còn tăng cường niềm tin chính trị của sinh viên đối với chế độ chủ nghĩa xã hội. Bài viết khẳng định chính sách miễn giảm học phí có vai trò giáo dục nâng cao niềm tin chính trị đối với sinh viên Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Chính sách xã hội, chính sách miễn giảm học phí, sinh viên, trường đại học.

MỞ ĐẦU

 Trong bất kỳ giai đoạn nào, thanh niên trong đó có sinh viên cũng là một lực lượng xã hội to lớn quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Trong công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, sinh viên luôn đồng hành cùng dân tộc trong thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng. Để phát huy tiềm năng, bản lĩnh, sáng tạo của sinh viên, trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chính sách xã hội và đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và thiết thực. Trong các chính sách xã hội dành cho đối tượng sinh viên, chính sách miễn giảm học phí không những làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần mà còn góp phần nâng cao niềm tin chính trị cho sinh viên Việt Nam.

Upload

Học phí không chỉ là nỗi lo lắng của phụ huynh mà còn của rất nhiều bạn sinh viên

NỘI DUNG

  1. Một số vấn đề lý luận

1.1. Sinh viên Việt Nam và niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam

Sinh viên Việt Nam được xuất thân từ những thành phần xã hội khác nhau, hoạt động chính của sinh viên là học tập và rèn luyện để trở thành những người lao động vừa có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu; lại vừa phát triển ứng dụng khoa học công nghệ để đảm bảo một chuyên môn nghề nghiệp nhất định. Có thể hiểu, sinh viên Việt Nam là những người có độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 25, đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng, hoạt động chính của họ là học tập và rèn luyện nhằm tích lũy kiến thức, kỹ năng chuyên môn để thực hành nghề nghiệp sau khi ra trường.

Đối với con người, niềm tin thuộc phạm trù đời sống tinh thần có tác động mạnh mẽ, chi phối và thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Niềm tin tồn tại dưới nhiều hình thức, phản ánh hiện thực cuộc sống sinh tồn của con người và loài người. Niềm tin chính trị là sự định hướng và thừa nhận tính đúng đắn của một khách thể chính trị được xác định vững chắc trong nhận thức, chi phối, thúc đẩy chủ thể hành động phù hợp với những định hướng giá trị đã được xác định. Niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay là sự kết hợp giữa tri thức chính trị, ý chí chính trị và lý tưởng chính trị đối với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên

Đảng và nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của sinh viên và luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bồi dưỡng niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đảng ta luôn nhấn mạnh “Chăm sóc những người có công với nước,…đặc biệt chú trọng vùng núi biên giới và đồng bào các dân tộc thiểu số” [2; tr.49]; “quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa” [3; tr.134-135]. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên hướng đến người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; sinh viên hệ cử tuyển; sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người; sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng.

Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc chính sách xã hội thể hiện bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm với mục tiêu giải quyết bao trùm mọi mặt cuộc sống con người: điều kiện lao động và sinh hoạt, giáo dục và văn hoá, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc... [1; tr.420]. Giải quyết tốt chính sách xã hội không những góp phần tạo nên sự ổn định, phát triển lành mạnh các mối quan hệ xã hội mà nó còn thúc đẩy sự phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.Tính hiệu quả và khả thi của chính sách xã hội mà Đảng và nhà nước hướng đến khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, nó hoàn toàn khác về bản chất với chế độ bóc lột coi lợi ích là nguyên tắc tối thượng. Thụ hưởng chính sách xã hội giúp sinh viên ý thức cao hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước, càng khơi dậy và bồi đắp lòng tự hào đối với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trước những biến động về đạo đức, lối sống của cơ chế hiện nay, thụ hưởng chính sách xã hội càng giúp sinh viên giữ vững niềm tin vào chế độ và thấy được vị thế của mỗi người dân Việt Nam đều ảnh hưởng đến thể chế chính trị ở một mức độ nhất định.

Học phí vốn là khoản tiền mà phụ huynh phải nộp cho nhà trường theo quy định trong quá trình con em mình học tập. Chính sách miễn giảm học phí nhằm hỗ trợ cho sinh viên các trường đại học cả trong và ngoài công lập khoản tiền đó. Sinh viên được giảm bớt ghánh nặng học phí là cơ hội để bước tiếp con đường tìm kiếm tri thức, tạo hành trang cần thiết để bước vào cuộc sống vững vàng, độc lập. Chính sách miễn giảm học phí thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” của người Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, đưa vùng nông thôn tiến kịp vùng thành thị.

Một số bất cập về chính sách miễn giảm học phí ở khâu xác định đối tượng thụ hưởng, hình thức chi trả, các thủ tục … đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 74/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ như: Việc cấp bù học phí thông qua cơ sở đào tạo thay vì qua gia đình người học, điều này giúp giảm thiểu đáng kể thủ tục thanh toán vốn gây chậm trễ và phiền hà cho người thụ hưởng trong thời gian qua. Cùng với đó, đối tượng sinh viên ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng được miễn, giảm học phí; việc miễn, giảm học phí thực hiện theo đối tượng, không theo vùng miền… Những thay đổi này tạo cho nhân dân và người thụ hưởng phấn khởi và đồng tình cao, phát huy được ý nghĩa và hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Upload

  1. Vai trò của chính sách miễn giảm học phí với việc nâng cao niềm tin chính trị đối với sinh viên

Thứ nhất, chính sách miễn giảm học phí tạo động lực để sinh viên hoàn thành chương trình học tập.

          Tri thức là hành trang cần thiết để bước vào ngưỡng cửa cuộc sống, đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tri thức được coi là yếu tố quyết định sự thành bại của tiền đồ mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị và cao hơn đó là mỗi quốc gia, dân tộc. Truyền thống hiếu học của người Việt Nam cho thấy, sự học không chỉ xuất phát từ gia đình giàu sang, quyền quý mà đa số Nho sĩ ngày xưa đều rất nghèo, không ít ông Nghè, ông Cống sống bởi ngọn khoai, lộc đỗ, ăn cháo, ăn khoai ngày ba bữa nhưng vẫn quyết tâm học hành và đỗ đạt. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đồng hành cùng sinh viên vượt qua những khó khăn về kinh tế, động viên về tinh thần, giúp các em ổn định cuộc sống để thực hiện giấc mơ “học tập để ngày mai lập nghiệp”.

Thứ hai, chính sách miễn giảm học phí góp phần nâng cao ý chí chính trị của sinh viên trước những khó khăn, cám dỗ của cuộc sống.

Trong bất kỳ chế độ chính trị nào, chính sách xã hội cũng đóng vai trò động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Ngược lại, không giải quyết đúng mức chính sách xã hội thì không thể có động lực phát triển, cũng như không đảm bảo tiền đề vật chất để thực hiện các hoạt động kinh tế. Đối với nhóm đối tượng sinh viên thụ hưởng chính sách miễn giảm học phí, việc tiếp tục học tập sẽ giúp họ độc lập và chủ động xác định mục đích để hướng tới, kiên trì trong việc khắc phục khó khăn, thử thách nảy sinh trên con đường mà mình đã lựa chọn. Mặc dù vậy, sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước không quyết định kết quả học tập của sinh viên mà bản thân sinh viên với ý chí và nghị lực của mình sẽ vươn đến thành công trong cuộc sống.

Thứ ba, chính sách miễn giảm học phí hướng đến người có công với cách mạng và nhân thân người có công với cách mạng thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tăng cường giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”[3; tr. 372], trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế đất nước còn không ít khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn đến những người có công với cách mạng. Chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên là người có công và thân nhân người có công không chỉ là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý và truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam mà còn giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

KẾT LUẬN

Với vai trò là người thụ hưởng chính sách miễn giảm học phí và các chính sách xã hội khác, sinh viên đồng thời thụ hưởng những giá trị nhân văn và ưu việt từ chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặc dù nguồn ngân sách còn hạn hẹp, nhà nước đã xác định sự cần thiết đầu tư cho con người, đảm bảo cơ bản về tài chính để mọi sinh viên có thể bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học. Có thể khẳng định, chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên đã làm tốt công tác định hướng và phát triển nhân cách, nâng cao niềm tin chính trị cho sinh viên Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 47, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 51, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội XII, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  4. Phùng Văn Hiền (2014), “Chính sách hỗ trợ sinh viên – những vấn đề đặt ra hiện nay”, Tạp chí Lý luận Chính trị, truy cập ngày 25/4/2014.
  5. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 10, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
Diễn đàn khác:
Nghệ An đã trở thành tỉnh khá như mong muốn của Bác Hồ? (8/5/2020)
50 năm thực hiện mong muốn của Bác Hồ “… Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc” (8/5/2020)
Tiếp cận đại dịch Covid - 19 dưới góc nhìn xã hội học (7/5/2020)
Vang mãi khúc ca toàn thắng Bài 1: Cuộc đối đầu lịch sử (29/4/2020)
Thời Covid-19, tính linh hoạt của con người và biết đâu điều khả dĩ (22/4/2020)
Bàn thêm về niên đại ra đời danh xưng Nghệ An (16/4/2020)
Bàn tròn tháng 3: Danh xưng Nghệ An & vai trò của Lý Thái Tông, Lý Nhật Quang (16/4/2020)
Về mốc ra đời và kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) (16/4/2020)
Lịch sử tên gọi "Nghệ An" trong di sản tư liệu thế giới Mộc bản triều Nguyễn (16/4/2020)
Chữ Việt Nam song song 4.0: Không có cơ sở khoa học và không nên phổ biến (8/4/2020)
Nỗi sợ corona virus làm tăng nhanh những lo ngại về kinh tế (24/3/2020)
Một số ý kiến góp ý về quá trình soạn thảo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội Đảng các cấp (2/3/2020)
Những tranh luận xung quanh bài ca dao: “Tát nước đầu đình” (10/2/2020)
Những cuộc tranh luận xung quanh câu chuyện dân gian con cá gỗ của ông đồ xứ Nghệ (7/2/2020)
Múa trống đồng “Lệnh ông không bằng cồng bà” (21/1/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Ra mắt bộ sách
Ra mắt bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam"
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,438 | Tất cả: 2,269,162
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp