ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ > CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An
Tin đăng ngày: 3/12/2019 - Xem: 167
 

Nguyễn Danh Tiên - Nguyễn Thị Mai Chi

 Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Khoa học Nhà nước… là nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đồng chí cũng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, bài viết đi sâu làm rõ những cống hiến xuất sắc đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Upload

Đ/c Nguyễn Duy Trinh (1910-1985)

  1. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam

Sinh ngày 15/7/1910 tại xã Nghi Thọ (nay là xã Phúc Thọ), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Duy Trinh sớm đi theo con đường đấu tranh cách mạng, chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc. Sau những năm đầu hoạt động tại quê nhà cũng như trải qua nhiều nhà lao của đế quốc, thực dân, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), theo sự phân công của Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh giữ nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Khu ủy V (11-1946); Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Khu V (12/1946); Chủ tịch Ban Tản di cư miền Nam Trung bộ (6/1947); Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam Trung bộ (1/1948); Bí thư Liên khu ủy V (3/1949); Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung bộ (6/1950)(1)… Trong thời gian công tác tại Nam Trung bộ, đồng chí đã lăn lộn, bám sát thực tiễn trong phong trào kháng chiến, tích cực xây dựng căn cứ địa, vùng tự do cách mạng ở Nam Trung bộ, đặc biệt là trên cương vị Bí thư Liên khu ủy V, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng; qua đó, xây dựng Đảng bộ Liên khu V phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo phong trào kháng chiến ở Liên khu tiến bộ rõ rệt. Nhìn chung, sự năng động trong thực tiễn đầy gian khổ, hy sinh mà đồng chí Nguyễn Duy Trinh trải qua đã góp phần hình thành quan điểm, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng. 

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên khu V lần thứ II (tháng 7, tháng 8/1951), đồng chí Nguyễn Duy Trinh được điều về Trung ương nhận nhiệm vụ mới. Phát huy những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình công tác tại Nam Trung bộ, đồng chí tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, năm 1955, đồng chí Nguyễn Duy Trinh được bầu vào Ban Bí thư(2), Ủy viên Bộ Chính trị (1956). Tại kỳ họp lần thứ tám, Quốc hội khóa I (4/1958), đồng chí Nguyễn Duy Trinh được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa I (12/1958), Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Hội đồng Chính phủ để đồng chí Nguyễn Duy Trinh thôi giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Tại Ðại hội Ðảng lần thứ III (9/1960), đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và Bộ Chính trị. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II (7/1960), đồng chí được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng. Đến tháng 1/1963, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh kiêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước kiêm thêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước(3).

Giữ cương vị cấp cao của Đảng, được Quốc hội phê chuẩn giữ nhiều chức vụ quan trọng, nhưng ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Duy Trinh cũng thể hiện năng lực lãnh đạo, luôn đi sâu, đi sát mọi vấn đề để lãnh đạo, chỉ đạo sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hơn nữa, ý thức được trách nhiệm trước công việc được giao, bằng tài năng và sáng tạo của bản thân, cùng với sự tin tưởng, tôn trọng ý kiến của nhiều người, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào chiến lược, sách lược về phát triển kinh tế và cải tạo xã hội, phát triển văn hoá, khoa học sát với từng vùng, miền, từng thời điểm cách mạng, động viên được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 

Điều đáng nói, cống hiến của đồng chí Nguyễn Duy Trinh giai đoạn này không chỉ qua hoạt động thực tiễn, mà còn đóng góp quan trọng về mặt lý luận. Đồng chí đã có nhiều bài nói, bài viết sắc sảo, thấm đẫm thực tiễn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, phản ánh kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến của Đảng, của Chính phủ. Qua các tác phẩm của đồng chí được đăng tải trên Tạp chí Học tập đã cho thấy những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Đặc biệt, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã có nhiều bài viết, báo cáo thể hiện rõ sự chỉ đạo toàn diện và sâu sát trong công cuộc đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Những tác phẩm của đồng chí Nguyễn Duy Trinh thể hiện rõ tư duy lý luận và thực tiễn sâu sắc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về các mối quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế quốc dân, về các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Ngày 28/1/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay đồng chí Xuân Thủy(4). Đây là thời kỳ đồng chí Nguyễn Duy Trinh có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với ngành ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng chí làm Bộ trưởng Ngoại giao trong suốt 10 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) vô cùng khó khăn, gian khổ, nhưng cũng đầy vinh quang, hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Đây cũng là giai đoạn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam được đẩy đến mức cao nhất.

Trong những năm tháng này, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp nhiều khó khăn. Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã tham gia nhiều hội nghị của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng và Chính phủ để xây dựng hoàn thiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng quốc tế hiểu đúng về Việt Nam, để từ đó, giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. 

Để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng chủ trương đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, vận động bằng nhiều hình thức để tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng như sự ủng hộ của các nước thế giới thứ ba, các lực lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới, hàng loạt phái đoàn ngoại giao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã được cử ra nước ngoài đều thực thi sứ mệnh quan trọng đó. Ngoài các đoàn của nguyên thủ quốc gia, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ nhiều nước và các tổ chức tiến bộ trên thế giới. Qua đàm phán, nhiều nguồn viện trợ được ký kết, nhiều tổ chức đoàn kết với Việt Nam được thành lập để ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam. Đó không chỉ là thắng lợi về chính trị ngoại giao mà cả về kinh tế, quốc phòng, đảm bảo nguồn lực cũng như hậu thuẫn cần thiết cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta theo phương châm “càng đánh càng mạnh”, “càng đánh càng thắng”.

Tháng 1/1967, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đề ra chủ trương mở mặt trận đấu tranh ngoại giao vận dụng sách lược “vừa đánh vừa đàm, vừa đàm vừa đánh” để cùng các mặt trận quân sự và chính trị tạo thế và lực mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi. Người dân cả nước đã nức lòng khi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ra Tuyên bố ngày 28/1/1967, nêu rõ: Chỉ sau khi Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom và các hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ mới có thể nói chuyện. Tuyên bố này là một đòn tấn công ngoại giao lớn, nhằm làm thất bại hẳn luận điệu “đàm phán không điều kiện” mà Mỹ từng đưa ra suốt hai năm trước đó để làm bình phong leo thang chiến tranh, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán.

Thành công nổi bật trong công tác đối ngoại thời kỳ này là quá trình đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Pari theo phương thức “vừa đánh vừa đàm”. Theo đó, sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, các vòng đàm phán tại Hội nghị Pari diễn ra từ tháng 5/1968 đến tháng 1/1973. Đây là cuộc đấu trí giữa nền ngoại giao nhà nghề của một siêu cường với nền ngoại giao của một nhà nước cách mạng còn non trẻ. Sau gần 5 năm đấu trí đầy bản lĩnh với hơn 200 phiên họp công khai, 45 cuộc họp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn, cuộc đàm phán kết thúc bằng việc ký kết chính thức Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27-1-1973. Thắng lợi vẻ vang trên mặt trận ngoại giao buộc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, mở đường cho những thắng lợi về sau. Quá trình đi đến thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của một nhà nước còn non trẻ ghi đậm dấu ấn và công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hơn nữa, với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng dạn dày, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã chứng tỏ là một nhà ngoại giao xuất sắc của Ðảng và Nhà nước, góp phần xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam hiện đại mà nền tảng là tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.

Sau năm 1975, trước yêu cầu mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đã sớm nêu ra nhiệm vụ ngoại giao phục vụ khôi phục và phát triển kinh tế. Trong thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, ngành ngoại giao Việt Nam vừa tranh thủ sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và cộng đồng thế giới, vừa đấu tranh chống bao vây cấm vận. Chính trong thời kỳ khó khăn ấy, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc, đánh dấu việc cộng đồng thế giới công nhận tính pháp lý và tư cách đại diện của Nhà nước ta tại tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này.

Trong công tác xây dựng ngành, Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh luôn coi trọng công tác xây dựng ngành ngoại giao một cách toàn diện, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao; coi việc mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, đề cao kỷ luật là nhân tố tạo nên sức mạnh cho toàn ngành. Đặc biệt, chính ông là người đề xuất việc xây dựng quy hoạch đào tạo cán bộ cấp Vụ trẻ và qua hoạt động thực tiễn, đã đào tạo nhiều đội ngũ cán bộ ngoại giao giỏi cho đất nước sau này. Nhận xét về đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Qua công tác đối ngoại, Anh thể hiện là một nhà ngoại giao xuất sắc của Ðảng và Nhà nước ta...”(5).

Năm 1982, tại Ðại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V của Ðảng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được phân công Thường trực Ban Nghiên cứu Chiến lược kinh tế - xã hội của Trung ương Ðảng và Chính phủ. Không những vậy, đồng chí Nguyễn Duy Trinh còn là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, có nhiều đóng góp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đời thường, đồng chí Nguyễn Duy Trinh có lối sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, gần gũi và yêu mến nhân dân. Đó là đức tính mà đồng chí tiếp nhận từ gia đình, quê hương và được bồi đắp, nuôi dưỡng trọn đời mình. Không chỉ trong thời kỳ hoạt động gian khổ, thiếu thốn mà sau khi cách mạng đã thành công, chuyển sang thời kỳ Đảng cầm quyền, bản thân đồng chí trở thành một cán bộ cao cấp của Đảng, giữ nhiều trọng trách quan trọng, nhưng đồng chí Nguyễn Duy Trinh vẫn giữ nếp sống giản dị, thanh đạm, chan hoà nhưng tâm hồn trong sáng ung dung, tự tại. Với tài năng, phẩm chất đạo đức ấy, đồng chí Nguyễn Duy Trinh thực sự là tấm gương sáng ngời để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ nối tiếp nhau học tập, noi theo.

Năm 1985, đồng chí Nguyễn Duy Trinh từ trần, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

  1. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với quê hương Nghệ An

Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo khổ, nhưng giàu truyền thống văn hiến, văn hóa và đấu tranh cách mạng, lại ở trong một giai đoạn lịch sử đầy đau thương, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan nên đồng chí Nguyễn Duy Trinh sớm có tinh thần yêu nước và đấu tranh cách mạng. Năm 1927, đồng chí tham gia các phong trào học sinh chống áp bức của đế quốc, phong kiến đòi tự do hoạt động ở thành phố Vinh. Năm 1928, đồng chí Nguyễn Duy Trinh tham gia Đảng Tân Việt - một trong những tổ chức tiền thân của Đảng; tích cực hoạt động ở Sài Gòn - Gia Định, bị thực dân Pháp bắt và kết án 18 tháng tù, trục xuất về quê. 

Năm 1930, Nguyễn Duy Trinh là một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

Trong Cao trào cách mạng 1930-1931, ở huyện Nghi Lộc, phong trào dấy lên từ những ngày đầu, được duy trì, phát triển mạnh mẽ, liên tục từ tháng 5/1930 đến tháng 5/1931. Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng địa phương, thực dân Pháp đã tìm mọi cách dập tắt phong trào. Hàng loạt cuộc vây bắt, truy lùng cán bộ, triệt phá làng mạc xảy ra. Hàng trăm cán bộ, quần chúng cách mạng bị bắt bớ, tù đày và bị giết hại. Đây là tổn thất nặng nề cho Đảng bộ Nghi Lộc. Lúc này, đồng chí Nguyễn Duy Trinh tham gia phong trào cách mạng ở Nam bộ, bị thực dân Pháp trục xuất về quê từ đầu năm 1931, đang bí mật hoạt động ở địa phương đã liên lạc với các đồng chí vừa thoát khỏi cuộc vây lùng của địch, tổ chức Hội nghị lập ra Ban Cán sự Huyện uỷ, tiếp tục duy trì hoạt động của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh được bầu làm Bí thư. Tổ chức Đảng vừa khôi phục, phong trào vừa nhóm lên, hoạt động chưa được bao lâu lại bị kẻ địch ráo riết khủng bố. Đến tháng 11/1931, các cấp bộ Đảng ở huyện Nghi Lộc tan rã; phần lớn cán bộ đảng viên bị địch bắt. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh là một trong những người bị bắt cuối cùng trong đợt khủng bố ngày 18/1/1932. 

Từ năm 1932 đến tháng 5/1945, Nguyễn Duy Trinh bị lưu đày trong nhiều nhà tù khét tiếng tàn bạo của thực dân, phong kiến. Trong gần 15 năm bị cầm tù, đồng chí đã trải qua các Nhà lao Vinh, Nhà tù Buôn Ma Thuột, trại tập trung Ðác Tô, Kon Tum, Côn Ðảo; bị liệt vào một trong những phần tử cộng sản nguy hiểm, bị tra tấn dã man. Tuy nhiên, “xiềng sắt, gông xích” của nhà tù không thể lay chuyển ý chí người cộng sản kiên trung. Trong tù, Nguyễn Duy Trinh cùng với các đồng chí cách mạng tiền bối như Phan Ðăng Lưu, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Phạm Văn Ðồng, Phạm Hùng, Tôn Ðức Thắng, Lê Văn Lương... đã biến nhà tù của thực dân thành trường học cách mạng của những người cộng sản yêu nước và là một trong những người tích cực biên soạn, tổ chức những lớp học nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lối chiến tranh du kích của Mặt trận Việt Minh. Hơn nữa, nêu cao khí tiết của người cộng sản, Nguyễn Duy Trinh đã tổ chức đoàn kết bạn tù bàn cách đấu tranh, buộc kẻ thù phải giảm bớt chế độ lao tù khắc nghiệt. Như vậy, dù gặp nhiều thử thách chông gai, nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Nguyễn Duy Trinh đã thể hiện bản lĩnh của người cộng sản kiên trung. Chiến đấu trong lòng địch, không may sa vào tay kẻ thù, nhưng đồng chí đã giữ trọn khí tiết của người cộng sản. Đây là dấu ấn sâu đậm và là đặc điểm nổi bật trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

Năm 1945, khi ra tù, Nguyễn Duy Trinh tham gia tổ chức khởi nghĩa ở Vinh và Huế, sau đó được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nhưng dù công tác ở đâu và trên cương vị nào, Nghệ An - nơi “chôn nhau cắt rốn” vẫn là nơi ông dành nhiều tình cảm đặc biệt. Tháng 8/1963, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An được tổ chức(6). Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí phát biểu tập trung vào ba vấn đề chính: Nhận rõ hơn nữa đặc điểm và phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh Nghệ An; Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa; Mấy ý kiến bổ sung về công tác xây dựng Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Duy Trinh nhấn mạnh: Chắc rằng toàn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần này, sẽ phát huy mọi thuận lợi của địa phương, khắc phục mọi khó khăn, và sẽ giành được những thắng lợi mới để đưa Nghệ An thành một tỉnh khá nhất ở miền Bắc như Hồ Chủ tịch đã chỉ thị. Khi về địa phương, các đồng chí sẽ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Đảng bộ và nhân dân những Nghị quyết của Đại hội này kết hợp với việc phổ biến các nghị quyết khác của Đảng, biến chủ trương của Đảng thành quyết tâm của nhân dân, thành sức mạnh vật chất cụ thể. Trước mắt, các đồng chí cần phải chú ý làm các công tác sau đây: Ra sức chăm sóc và thu hoạch tốt vụ thu và tích cực thi đua làm vụ mùa đạt năng suất cao; Tranh thủ trồng nhiều rau và màu ngắn ngày, để phòng giáp hạt tháng 8, tháng 9; Làm tốt nhiệm vụ thu mua;  Tích cực phòng và chống bão lụt(7).

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này.

Tri ân công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; được sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp, thể theo nguyện vọng Hội đồng gia tộc và gia đình, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc đã triển khai phục dựng và tôn tạo các công trình Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Duy Trinh. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 8/10/2014. Đến ngày 18/8/2018, Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Duy Trinh tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa, là dịp để Đảng bộ nhân dân xã Phúc Thọ nói riêng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nói chung tri ân, ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

Thời gian không ngừng trôi, lịch sử dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ được viết tiếp những trang sử mới, nhưng những cống hiến xuất sắc của đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An vẫn sẽ còn mãi. Với 75 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục cả ba miền Trung, Nam, Bắc và với 57 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh được Đảng, nhân dân tin cậy giao phó nhiều trọng trách “Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Duy Trinh cũng chứng tỏ được vai trò, phẩm chất và bản lĩnh của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và tư duy sâu rộng, luôn sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành”(8). Đồng chí là người văn võ song toàn, giỏi cả trên phương diện chính trị, ngoại giao, kinh tế và khoa học, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước. Không những vậy, tên tuổi của ông đã gắn với tên đất, tên đường, tên trường học, có lay động và thôi thúc lòng người. Đồng chí mãi là niềm tự hào và là tấm gương sáng để các thế hệ người Việt Nam học tập noi theo, cùng nhau chung sức đồng lòng, phấn đấu xây dựng một Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ đã từng mong đợi!

 

Chú thích

  1. Ban chỉ đạo bên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung bộ (1945-1954), Nxb. Đại học Sư phạm, H.2006, tr.13, 20, 21, 27, 160, 557.
  2. Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
  3. Xem thêm Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1946-1960), Nxb CTQG, H.1994.
  4. Vì lý do sức khỏe.
  5. Nguyễn Duy Trinh, Hồi ký và tác phẩm, Nxb CTQG, H.2003, tr.105.
  6. Đại hội nhằm kiểm điểm các mặt hoạt động đã qua và đi đến những quyết nghị nhằm lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh phấn đấu thực hiện tốt những Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).
  7. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm, Tập 1, Nxb CTQG, H.2014, tr.632-656.
  8. Phạm Gia Khiêm, Phát biểu khai mạc tại hội thảo “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao”, Hà Nội, ngày 14/7/2010.
Đất và người xứ Nghệ khác:
Hai thập kỷ người Nghệ chinh phục Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật (2000 - 2019) (31/3/2020)
Bà Quận chú - Vị tổ sư của nghề bện võng Hoàng La (26/3/2020)
Lịch sử và kiến trúc đền Chín Gian ở Quế Phong (25/3/2020)
Đền Thần trù Hồng Long và các sắc phong thần (25/3/2020)
Lê Đông - người thổi hồn rượu men lá đồng bào Thái Con Cuông (24/3/2020)
Cuộc đời và sự nghiệp của Liêu quận công Nguyễn Cảnh Quế (19/3/2020)
Kỷ niệm 990 danh xưng Nghệ An: Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - Tri châu Nghệ An (6/3/2020)
Nguyễn Thị Tích - Người được Bác Hồ tin cậy (25/2/2020)
Tiến sĩ Phan Nhân Tường (25/2/2020)
Trang phục truyền thống của phụ nữ Thái (24/2/2020)
Sát Hải đại vương Hoàng Tá Thốn (10/2/2020)
Em là người của Việt Minh tổng Vân Tụ đây (7/2/2020)
Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ với sự nghiệp thống nhất đất nước (6/2/2020)
Điệu hát "Tơm đám cưới" của người Khơ Mú (6/2/2020)
Kỳ thú Con Cuông (21/1/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
 Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 928 | Tất cả: 2,156,076
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp