NGHIÊN CỨU KHXH&NV | ĐỀ TÀI

Công tác tập huấn du lịch cộng đồng cho người dân miền Tây Nghệ An

Miền Tây Nghệ An là nơi có nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp, vừa là địa bàn sinh sống từ lâu đời của các dân tộc thiểu số với những nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Trong những năm gần đây tỉnh Nghệ An đã có chủ trương phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở miền Tây Nghệ An. Để đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ phát triển loại hình du lịch này, một bộ phận cộng đồng miền Tây Nghệ An đã được tập huấn về du lịch cộng đồng thông qua các chương trình, dự án khác nhau. Tuy nhiên công tác tập huấn mới chỉ dừng lại ở những khóa đào tạo ngắn hạn và những đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm, hơn nữa số lượng người dân tham gia mới chỉ là một bộ phận rất nhỏ.

Đề xuất giải pháp sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An trừ khối trường học, bệnh viện, trạm y tế tính đến tháng 5/2018 số lượng đơn vị sự nghiệp công lập là 233 đơn vị, với 829 đầu mối phòng, ban và tương đương. Tổng số biên chế công chức, viên chức của 233 đơn vị là 4.070 biên chế và 2.029 hợp đồng lao động. Phân theo cấp quản lý số đơn vị sự nghiệp trực thuộc: UBND tỉnh là 4 đơn vị; sở, ban, ngành là 110 đơn vị; UBND huyện là 99 đơn vị và Đảng, đoàn thể là 20 đơn vị. Phân theo lĩnh vực cụ thể: Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có 39 đơn vị; Lĩnh vực tài nguyên môi trường có 29 đơn vị; Lĩnh vực NN&PTNT có 27 đơn vị; Lĩnh vực thông tin, truyền thông và phát thanh, truyền hình có 24 đơn vị; Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội, bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công có 26 đơn vị; Lĩnh vực giáo dục có 23 đơn vị; Lĩnh vực y tế có 12 đơn vị; Lĩnh vực kinh tế, khoa học và khác có 33 đơn vị và Lĩnh vực đảng, đoàn thể có 20 đơn vị. Phân theo mức độ tự chủ: Có 1 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư; 15 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 157 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và 60 đơn vị nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Trong thời gian qua, các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở hầu hết các địa bàn, lĩnh vực. Các đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập.

Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở Nghệ An Thực trạng và giải pháp

Ở các xã, phường, thị trấn ngoài các đối tượng là cán bộ, công chức được Chính phủ quy định cụ thể theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về số lượng, chức danh và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội... cơ bản như cán bộ, công chức cấp trên, còn có một bộ phận đông đảo những người hoạt động không chuyên trách trong các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã và ở xóm (khối, bản). Những người hoạt động không chuyên trách có vai trò quan trọng làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với dân. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn dân cư, bảo đảm sự phát triển kinh tế, xã hội, duy trì an ninh trật tự ở địa phương.

Hồ Sơ thiên di tài liệu Châu bản ra Hà Nội chụp ảnh

Trong nhiều năm trở lại đây, tài liệu Châu bản được các nhà nghiên cứu giới thiệu nhiều đến độc giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều tư liệu quý giá về chủ quyền biển đảo của Việt Nam còn được lưu giữ nhiều trong Châu bản. Đây là loại hình tài liệu được sản sinh trong quá trình hoạt động của nhà nước phong kiến. Hiện nay, qua biết bao thăng trầm của lịch sử, khối tài liệu này cũng bị mất mát nhiều, song nhờ những nỗ lực của biết bao nhà sưu tầm, nhà lưu trữ đã cứu được một phần nào cho nước nhà những tư liệu văn hiến đặc biệt quý giá này.

Phát triển kinh tế tư nhân - Cần một hành lang pháp lý thông suốt cho một xu thế tất yếu trong thời kỳ mới!

Sau hơn 30 năm đổi mới, kể từ Đại hội VI của Đảng, kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã ngày càng được coi trọng và khuyến khích phát triển. Từ chỗ chỉ được thừa nhận và cho phép tồn tại trong nền kinh tế nhiều thành phần (Đại hội VI-1986), đến nay, kinh tế tư nhân đã được coi là “một động lực quan trọng của nền kinh tế và là một xu thế tất yếu giúp Nhà nước thực thi nhiệm vụ kinh tế đã đề ra” (Đại hội XII - 2016). Đây là một bước tiến lớn về mặt nhận thức đối với kinh tế tư nhân. Từ chủ trương của Đảng và sự thể chế bằng pháp luật của Nhà nước; kinh tế tư nhân đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, phong trào khởi nghiệp như đã tạo ra một sự bứt phá. Chỉ tính riêng năm 2016, có hơn 110 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, cao nhất trong những năm qua. Kinh tế tư nhân sử dụng 85% lực lượng lao động trong nền kinh tế, có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2003 - 2015 là 10,2%/năm, đóng góp khoảng 39 - 40% GDP của đất nước. Bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII ra đời chính là sự khẳng định sâu sắc hơn chủ trương đúng đắn đó của Đảng.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trong thời gian gần đây, cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đã trở thành chủ đề được nghiên cứu, phân tích và bàn luận rộng rãi tại nhiều diễn đàn với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Thực tế cho thấy, cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu có ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau tới các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, chính trị tại Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy, cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, coi đó như một giải pháp phù hợp, một cách thức ứng phó hiệu quả để tranh thủ các cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho Việt Nam.

Phương thức đánh giá, đo lường kiến thức và năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược

Cấp chiến lược là cấp lãnh đạo, quản lý cao nhất, ở tầm vĩ mô, có quy mô, mức độ rộng lớn nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự phát triển của đất nước, cũng như trong đối ngoại ở tầm quốc tế. Cấp chiến lược phải là nơi hội tụ, quy tụ được lực lượng tài giỏi, ưu tú nhất, những nhân tài, hiền tài, kết tinh tinh hoa của đất nước, của dân tộc để hoạch định Cương lĩnh, chiến lược, chính sách phát triển về mọi lĩnh vực. Cấp chiến lược còn phải thu hút được tinh hoa của thế giới, để làm giàu tiềm năng, tiềm lực phát triển của đất nước thông qua đường lối, chính sách đúng đắn, sáng suốt, khôn ngoan. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là lực lượng, là đội ngũ tinh hoa thực thi sức mạnh, trọng trách đó. Từ yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược

Phát huy vai trò của trí thức, bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Xem xét nguồn nhân lực chất lượng cao, hay nói đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết phải nói đến đội ngũ trí thức, tầng lớp chính khách và doanh nhân là ba bộ phận quan trọng nhất, quyết định chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng phát triển của đất nước. Đội ngũ trí thức ở đây bao gồm cả lực lượng lao động có tay nghề cao - có người gọi là tầng lớp kỹ nghệ gia. Tầng lớp chính khách bao gồm cả các chính khách lẫn các nhà quản lý bậc trung và cao cấp, hay còn gọi là tầng lớp quản lý gia. Tầng lớp doanh nhân gồm các doanh nhân hạng vừa và lớn. Bộ ba tầng lớp này chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội hiện đại. Một quốc gia hiện đại không thể phát triển được nếu thiếu một trong ba đỉnh của tam giác nhân lực này. Chỉ khi có được tam giác nhân lực này thì các nguồn lực khác mới được khai thác tốt, mới phát huy được vai trò của chúng, khả năng phát triển nhanh của đất nước mới trở thành khả thi[1].

Biến đặc sản thành hàng hóa

Nghệ An với nhiều địa hình và tiểu vùng khí hậu khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau sinh sống là môi trường lí tưởng cho sự đa dạng sinh học và đa dạng văn hóa. Từ sự đa dạng đó đã sinh ra không biết bao nhiêu là đặc sản, những sản phẩm không chỉ phản ánh sự độc đáo của vùng đất mà còn kết tinh sự độc đáo của văn hóa, của con người nơi đây. Từ bao đời nay danh tiếng của những sản vật này không còn dừng lại trong tỉnh, mà đã bay xa đến các vùng miền khác trong và ngoài nước. Về cây đặc sản, hầu như không ai lại không biết những sản vật như: khoai sọ Kì Sơn; xoài Tương Dương; Quế Quỳ; cây lùng Quỳ Châu; trám đen Thanh Chương; các loài dược liệu; các giống dưa rẫy, lúa nương…Về vật nuôi, những bò Mông; trâu Na Hỷ; lợn đen; gà ác, vịt bầu Quỳ; cánh kiến…cũng nổi tiếng từ lâu. Bên cạnh đó, những sản phẩm qua bàn tay chế biến của con người như thổ cẩm, hương trầm, các bài thuốc nam bí truyền; sản phẩm nghề rèn của người Mông, nghề đan lát của người Thái…cũng là những sản phẩm đặc sắc, không chỉ được sử dụng trong đời sống hàng ngày của đồng bào các dân tộc, mà còn là những sản phẩm được ưa chuộng, thậm chí được săn lùng của những người ở nhiều nơi trong và ngoài nước.

 1 

THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,619 | Tất cả: 4,099,840
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp