HOME | KHXHNV & ĐỜI SỐNG

Những sự kiện làm thay đổi dòng chảy lịch sử - văn hóa vùng đất Vĩnh Yên (Yên Trường xưa)

1. Xin được bắt đầu bởi sự kiện Bắc Bình vương Nguyễn Huệ xuống chiếu gửi La sơn phu tử Nguyễn Thiếp vào ngày 03 tháng 9 năm Thái Đức thứ 11 tức ngày 01 tháng 10 năm 1788, nhờ ông xuống núi đến vùng đất Vĩnh Yên, Yên Trường, thuộc tổng Ngô Trường, huyện Chân Lộc, xem rõ cồn vụng để chọn đất đóng đô. Trong chiếu có viết: “… Nay kinh đô Phú Xuân hình thế cách trở. Ở xa trị Bắc Hà, sự thế rất khó khăn. Theo đình thần nghị rằng: Chỉ đóng đô ở Nghệ An là độ đường vừa cân, vừa có thể khống chế được trong Nam ngoài Bắc, và sẽ làm cho người tứ phương đến kêu kiện, tiện việc đi về. Nhớ lại buổi hồi loan kỳ trước, lúc qua Hoành Sơn quả cung đã từng mở xem địa đồ, thấy ở huyện Chân Lộc, xã Yên Trường, hình thế rộng rãi, khí tượng tươi sáng. Có thể chọn để xây kinh đô mới. Thực là chỗ đất đẹp để đóng đô vậy...”(1).

Quá trình đô thị hóa & sự hình thành tầng lớp thị dân ở Vinh thời Pháp thuộc

Hiện nay, quá trình đô thị hóa và hiện đại ở Vinh đang ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc. Nó không chỉ diễn ra trong nội thị và vùng lân cận mà ngày càng lan rộng ra khu vực nông thôn. Quá trình đô thị hóa tạo ra nhiều thành quả đáng kể, nhưng nó cũng làm cho nhiều người lo ngại và phải xem xét lại lịch sử của vấn đề này ở thành phố Vinh. Vinh và cả Nghệ An là vùng lịch sử văn hóa lâu đời. Nhưng Vinh trở thành một đô thị sầm uất thì có lẽ còn chưa quá xa trong lịch sử. Quá trình đô thị hóa ở Vinh bắt đầu từ thời điểm nào thì vẫn còn chưa thống nhất, nhưng nó không quá xa xôi như nhiều người vẫn nghĩ. Trong đó, thời Pháp thuộc là giai đoạn quan trọng mang tính bản lề cho quá trình đô thị hóa ở Vinh. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về giai đoạn này, bài viết muốn đưa ra một vài ý kiến thảo luận thêm về quá trình đô thị hóa và sự hình thành tầng lớp thị dân ở Vinh thời Pháp thuộc. Nó có thể góp phần vào việc nhìn nhận lại lịch sử văn hóa Vinh cũng như việc nhận thức và hoạch định chiến lược phát triển thành Vinh thành một trung tâm kinh tế lớn mạnh của khu vực mà Đảng, Chính phủ và lãnh đạo địa phương đang mong muốn.

Kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng - Trung Đô (1788 - 2018): Một ngọn núi - Một tầm nhìn

Lúc vâng lệnh vua Thái Đức là Nguyễn Nhạc ra đánh chiếm xong Phú Xuân từ tay họ Trịnh (1784), Nguyễn Huệ cũng chỉ với chức quan là Long nhương tướng quân do hoàng huynh ban. Sang năm Bính Ngọ (1786) Nguyễn Huệ ra Bắc xóa bỏ phủ chúa, tập trung quyền hành cho vua Lê. Khi ngài đã làm xong việc ấy thì Nguyễn Nhạc cũng đi ra. Đoạn, hai anh em cùng về Nam. Bấy giờ Nguyễn Nhạc tự xưng là Trung Ương hoàng đế, đô ở Quy Nhơn, phong Nguyễn Lữ làm Đông Định vương, đô ở Gia Định và Nguyễn Huệ làm Bắc Bình vương, đô ở Phú Xuân (quản lĩnh miền đất từ Hải Vân ra đến sông Gianh).

Quán triệt quan điểm lịch sử - cụ thể trong việc giảng dạy triết học Mác -Lênin tại Trường đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

Trong hệ thống các môn lý luận chính trị hiện nay đang giảng dạy tại trường Đại học kinh tế Nghệ An, môn Triết học Mác - Lênin giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp thế giới quan, phương pháp luận cho sinh viên trong việc nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan.

Quan điểm của Xuân Diệu trước 1945 về tính dân tộc và yêu cầu hội nhập nhân loại của văn học Việt Nam

1. Bây giờ thì câu chuyện hội nhập nhân loại một cách toàn diện của nước ta đã được ý thức như một tất yếu lịch sử, cho dù xu hướng, phạm vi, mức độ hội nhập còn có sự khác nhau giữa các thế hệ, tầng lớp xã hội, địa bàn cư trú... của người Việt. Nhưng cũng câu chuyện này, hồi trước 1945, khi đất nước chưa được độc lập thì vấn đề phức tạp hơn nhiều - thậm chí cho đến trước 1975, trước 1986 vẫn còn là chuyện "nhạy cảm" phức tạp. Trước 1945, những ý kiến, quan niệm nào biểu thị khát vọng hội nhập nhân loại để đổi mới, mà rõ nhất là trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật đều đứng trước hai áp lực: Một là, truyền thống văn hóa ngàn năm, ngoài các giá trị dân tộc, còn có truyền thống văn chương chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa Trung Quốc với quán tính vẫn rất mạnh. Hai là, yêu cầu đấu tranh đòi độc lập dưới sự dẫn đạo của cuộc cách mạng ý thức hệ. Vượt được áp lực thứ nhất, hòa hợp không đối kháng với áp lực thứ hai, Xuân Diệu trước 1945 đã phát vào tương lai thông điệp đúng đắn của mình về hội nhập nhân loại và tính dân tộc của văn học Việt Nam.

Những người phụ nữ đi đầu trong “Tuần lễ vàng”

Cách đây 72 năm, vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời đọc bản “Tuyên Ngôn Độc Lập”. Bản Tuyên ngôn có đoạn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức trong - Cách mạng tháng 8/1945 và kháng chiến chống Pháp

Trí thức là đội ngũ tinh hoa của một dân tộc, giữ vai trò tiên phong và cốt cán trong quá trình xây dựng và phát triển của một quốc gia. Trong các cuộc cách mạng, vai trò của đội ngũ trí thức lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng không phải khi nào các chính sách của những người cầm quyền cũng phát huy được hết sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức. Một trong những nhân tố làm nên thành công của Cách mạng tháng 8/1945 và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) là Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo đã có quan điểm và chính sách đúng đắn, tập hợp được đội ngũ trí thức, phát huy được sức mạnh trí tuệ của họ vào công cuộc giành độc lập dân tộc. Và những quan điểm đó không chỉ có giá trị quan trọng trong quá trình vận động cách mạng và lãnh đạo kháng chiến mà còn để lại nhiều bài học quý báu cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện tại và tương lai.

Lịch sử một dân tộc “dễ bị tổn thương”

Dân tộc nào cũng có điểm yếu. Nhiều người Việt ý thức rõ rằng dân tộc họ thường xuyên chịu sự đe dọa bởi ngoại xâm, thiên tai, nội chiến… tuy nhiên chúng ta chưa có những hiểu biết một cách có hệ thống rằng những biến động này ảnh hưởng như thế nào đến sự ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam từ góc độ vĩ mô? Cha ông trong quá khứ đã vượt qua những thử thách đó như thế nào? Điều này có thể là tri thức hữu ích cho những người quản trị nhà nước hiện tại.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về Khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới

Để hoàn thiện hệ quan điểm định hướng cho chính sách hội nhập quốc tế về KH và CN trước hết cần đổi mới tư duy về phát triển, định vị vai trò của KHCN trong chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh phát triển mới. Như vậy, định hướng về phát triển và hội nhập quốc tế KHCN gắn với vai trò, vị thế của KHCN trong tầm nhìn, chiến lược, mô hình, phương thức phát triển của đất nước nói chung, và gắn kết chặt chẽ với chiến lược hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam. Báo cáo này đưa ra một số điểm nhấn cần ưu tiên trong giai đoạn tới và một số khuyến nghị từ những nghiên cứu kinh nghiệm hội nhập và phát triển khoa học công nghệ của châu Âu và thế giới.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Đại thắng từ lòng dân

Cách đây tròn 73 năm, chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8-1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã nhất tề vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để tự mình quyết định vận mệnh của dân tộc.

Tác động của tivi và những thay đổi trong quan hệ gia đình, cộng đồng của người Thái (Qua tư liệu Dự án ti vi tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Bao nhiêu năm nay, người ta nói về chiến lược phát triển tập trung quá nhiều vào yếu tố và mục tiêu kinh tế. Ở đây gần giống với chiến lược tăng trưởng kinh tế, tức là lấy các mục tiêu kinh tế làm trọng tâm cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển. Vậy nên phần lớn nguồn vốn đầu tư cho quá trình phát triển miền Tây Nghệ An tập trung nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế. Việc đầu tư như vậy phần nào làm cho đời sống kinh tế - xã hội người dân thay đổi nhanh chóng, tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn. Tuy nhiên, quá trình phát triển theo hướng lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm cũng đem lại nhiều hệ quả không mong muốn đối với quá trình phát triển ở miền Tây Nghệ An.

Chiến tranh, nỗi đau và hi vọng

Trong nhiều năm qua, vấn đề hòa giải dân tộc sau chiến tranh được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều người quan tâm. Nhiều trí thức cũng đã lên tiếng về vấn đề này và xem hòa giải là một yếu tố quan trọng để xây dựng khối đoàn kết dân tộc và phát triển đất nước.Thương binh là những người chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi trong và sau chiến tranh. Nhưng không vì vậy mà họ để sự thù hận làm hạn chế góc nhìn của mình. Đã có nhiều người thương binh đang nỗ lực làm những việc góp phần vào hòa giải và hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Đó cũng là cách họ làm để vơi đi những vết thương trên cơ thể và trong tâm hồn của họ.

 «   Trước «    17   18   19   20   21   22   23   24   25    » Tiếp    » 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 5,157 | Tất cả: 3,696,871
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp